กษ.จัดยิ่งใหญ่น้อมรำลึก'ร.9' 'ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์'

ข่าวทั่วไป 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรฯกล่าวเปิดงาน "ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์" ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานีว่า งานครั้งนี้เป็น ส่วนสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด มิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ ที่วางรากฐานพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้พสกนิกรยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ แหล่งน้ำ ดิน พลังงาน การสธารณสุข การศึกษา การสาธารณูปโภค รวมถึงการคมนาคม ในเมืองใหญ่ พระองค์ได้พระราชทาน "ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นแนวทางให้ชาวไทยยึดถือปฏิบัติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

"ตลอด 70 ปีแห่งรัชสมัย ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งแก้ปัญหาหลักการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านเทคนิค การเกษตรสมัยใหม่ ทรงมุ่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน การทำเกษตรที่ขึ้นอยู่กับความ ไม่แน่นอนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความผันผวนทางการตลาดและอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวง เกษตรฯน้อมนำแนวทางพระราชดำริและพระราชปณิธานขับเคลื่อนดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่ว่า เกษตรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน" นายอลงกรณ์ กล่าว

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวเพิ่มเติม ว่า การจัดงาน "ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์" ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคมที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี มีกิจกรรมเพื่อให้ปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ประกอบด้วย นิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการ "พ่อแห่งแผ่นดิน" นิทรรศการ "จากปรัชญา สู่อาชีพ" โดยเครือข่ายผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ และนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัดของ สพฐ. จาก 5 จังหวัด กิจกรรมน้อมรำลึก อาทิ แรงบันดาลใจ สู่นักประดิษฐ์ บันทึก....ไว้ในใจนิรันดร์ และ ครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และกิจกรรมพิเศษวันที่ 13 ตุลาคม เป็นการทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 90 รูป ถวายเป็นพระราช กุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตร กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดนัดแห่งมิตรภาพ และการ แบ่งปันกิจกรรม "เพาะ แจก แลก เปลี่ยน" นำภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน รวมถึงกิจกรรม ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดองค์ความรู้กว่า 300 บูธ อีกทั้ง มีการจัดแสดงการทำเกษตรอินทรีย์ กับโซน WISDOM FARM สะพานไม้ไผ่กลางแปลงนาอินทรีย์ ชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร เรียนรู้วิถีเกษตรไทยผ่านนิทรรศการเส้นสายลายผ้าที่บ้านเรือนไทย 4 ภาค ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ