กษ.กางแผนรับมืออุทกภัย14จว.ใต้

ข่าวทั่วไป 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนเป็นห่วงเกษตรกร โดยเฉพาะภาคใต้ที่กำลังเข้าฤดูฝน จึงสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการกับหน่วยงานในภาคใต้ 14 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ โดยประชุมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ปี 2562 ลดความเสี่ยง เฝ้าระวังภัย และเตรียมรับมือ พร้อมร่วมกิจกรรมปล่อยคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือ รับสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ปี 2562 ณ สำนักงานชลประทานที่ 14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ด้านนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพร้อมแนวทางการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืชทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังประสบภัยไว้ ดังนี้ กรณีก่อนเกิดภัยสั่งการให้สำนักงานจังหวัดติดตามสถานการณ์ พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกร เร่งให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้พร้อม ขณะเกิดภัย ให้ รายงานพื้นที่ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่สนับสนุนการทำงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด การออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืช เร่งติดตามการช่วยเหลือ หลังเกิดภัย ให้สำรวจ ประเมินความเสียหายและให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และให้เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรออกให้คำแนะนำเกษตรกรในการดูแลพืชหลังประสบภัย โดยจัดเตรียมสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนไม้ผลฟื้นฟูหลังน้ำลด ตลอดจนสนับสนุนพันธุ์พืชผัก ไม้ผล/ไม้ยืนต้น กรณีเกษตรกรซื้อประกันภัยจะได้รับสินไหมทดแทนด้วย เช่น ข้าวนาปี เบี้ยประกัน 85 บาท/ไร่ ได้รับสินไหมทดแทน 1,260 บาท/ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เบื้ยประกัน 59 บาท/ไร่ ได้รับสินไหมทดแทน 1,500 บาท/ไร่

สำหรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย โดยช่วยเหลือตามพื้นที่เสียจริงไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,113 บาท/ไร่ พืชไร่ 1,148 บาท/ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาท/ไร่ ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ