โซไซตี้: เอไอเอส เดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษา จ.ขอนแก่น สนับสนุนทุนการศึกษา-โรงเรียน-ครู-นักเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ข่าวบันเทิง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

patlioness@hotmail.com การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับเยาวชนไทย เอไอเอส โดยโครงการ "กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา" ปีที่ 5 เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ตั้งใจเรียน ความประพฤติดี แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและต่อยอด องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ สู่การประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งสนับสนุนทุนโรงเรียนและทุนสนับสนุนครู เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรอบด้าน บรรยายใต้ภาพ เอไอเอส เดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษา จ.ขอนแก่น สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เอไอเอส ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ในปีนี้ เอไอเอส โดยโครงการ "กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา" ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พิจารณา คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 200 ทุน ทุนละ 5,000 บาท, ทุนสนับสนุนครู จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และทุนสนับสนุนโรงเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 220 ทุน รวมทั้งสิ้น 1,700,000 บาท ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เอไอเอส โดยโครงการกลุ่มอินทัชฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย และทุนสนับสนุนให้แก่ครูและโรงเรียน ในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พ.ศ. 2558 มอบทุนในพื้นที่ จ.ยะลา, พ.ศ. 2559 มอบทุนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช, พ.ศ. 2560 มอบทุนในพื้นที่ จ.ปัตตานี, พ.ศ. 2561 มอบทุนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และปีนี้ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น รวมแล้วจำนวน 1,100 ทุน รวมเป็นเงินทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งสิ้น 8,500,000 บาท

สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า "โรงเรียนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล ยังขาดแคลนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ซึ่งเราพบว่า เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นวัยกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น มีจำนวนกว่า 100,000 คน ส่วนใหญ่ เป็นเด็กอาศัยอยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวฐานะยากจน ซึ่งมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจ ออกจากโรงเรียนไปทำงานหาเลี้ยงชีพเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัว เอไอเอส โดยโครงการ "กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา" เป็นโครงการที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ภาคเอกชนร่วมมือกับภาครัฐในพื้นที่เขตการศึกษา ทำให้ช่วยเหลือได้อย่างเข้าถึง และตรง กลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสทางการศึกษา อีกทั้ง ยังมีทุนสนับสนุนโรงเรียนและครูผู้สอน นอกจาก จะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา และครูผู้สอนแล้ว ยังถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาซึ่งตั้งใจทำหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย"

ด้าน ดร.สิทธิพล พหลทัพผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน โรงเรียนจากโครงการฯ เผยว่า "โรงเรียนสีหราชเดโชชัยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจาก ตัวเมือง ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 113 คน มีบุคลากร 18 คน มีการสอน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งหมด 10 ชั้นเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ ขาดโอกาส ฐานะยากจน และมาจาก ครอบครัวที่มีปัญหา โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพตามวิถีพอเพียง เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะ การดำรงชีวิต ดำเนินโครงการมาต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การสร้างรายได้ สำหรับเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับ ตั้งเป้าจะนำไปใช้ต่อยอดในการ พัฒนาผู้เรียน อย่างเช่น ปัจจุบันมีโครงงาน นักเรียนทำแป้งจากกล้วยน้ำว้า แต่ ยังขาดอุปกรณ์เตาอบและโรงเรียน ขาดทุนทรัพย์ที่จะสนับสนุน การได้รับทุน ในครั้งนี้เป็นโอกาสดี สามารถนำไป ช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์ต่อยอด ซึ่งจะสามารถช่วยเด็กๆ ได้สร้างผลิตภัณฑ์และจำหน่าย เกิดเป็นรายได้"

สุดาพร ปัสสา ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา ที่ได้ รับทุนสนับสนุนครูจากโครงการฯ กล่าวว่า "ส่วนตัว เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย และเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลโครงการห้องสมุด ซึ่งโรงเรียนโนนจันทึกห้วยแก วิทยา เป็นโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และยังขาดแคลนหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ตนเอง ได้ตั้งใจไว้ว่าจากเงินทุนสนับสนุนครูที่ได้รับในครั้งนี้ จะนำไปใช้จัดหาหนังสือที่มีประโยชน์และน่าสนใจ มาไว้ในห้องสมุด และอีกส่วนจะนำไปพัฒนาตนเอง ฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ในฐานะเป็นครูผู้สอนจำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอ"

เด็กหญิงรัฐมน แนวประเสริฐ อายุ 9 ขวบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร เล่าว่า "ปัจจุบันอาศัยอยู่กับคุณตาและ คุณยาย คุณตามีอาชีพเป็น รปภ. คุณยายเป็นแม่บ้าน ตนเองมีพี่น้อง 2 คน และเป็นคนเล็กสุด หนูมีหน้าที่ รับผิดชอบทำงานบ้านเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณตา-คุณยาย วันนี้ดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษาจากเอไอเอส ขอขอบคุณเอไอเอสที่ให้โอกาสมอบทุน ให้กับหนูเพื่อให้หนูได้สานฝันกับการเรียนสูงๆ และ โตขึ้นอยากจะเป็นคุณครูเพื่อตอบแทนสังคมต่อไปค่ะ"

ปิดท้าย เด็กชายพิมพ์ชนก บุปผาเวียงอายุ 10 ขวบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านซำภูทอง บอกว่า "ผมเป็นพี่คนโต และมีน้อง 1 คน อยู่กับพ่อและแม่ ทั้งสองคน มีอาชีพรับจ้าง เวลาอยู่บ้านผมก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน และพยายามหางานพิเศษได้รับเงินค่าจ้างบ้าง เล็กๆ น้อยๆ ผมดีใจมากและอยากขอบคุณเอไอเอสที่มอบทุนการศึกษาให้กับผม โดยตั้งใจว่าจะนำไปให้ครอบครัวส่วนหนึ่ง เพื่อนำไปสร้างห้องน้ำที่บ้าน และที่เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา ผมฝันว่าอยาก เป็นทหาร เพื่อดูแลรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ ครับ"

เอไอเอส เดินหน้าสร้างโอกาสทางการศึกษา จ.ขอนแก่น สนับสนุนทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ดร.สิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย จ.ขอนแก่น

สุดาพร ปัสสา ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนโนนจันทึก ห้วยแกวิทยา

ด.ญ.รัฐมน แนวประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร

ด.ช.พิมพ์ชนก บุปผาเวียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านซำภูทอง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ