คอลัมน์ภูมิบ้าน ภูมิเมือง: 'ศาสตร์พระราชา' ภูมิพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรม

ข่าวทั่วไป 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โดย : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ Paladisai@siamrecorder.com บรรยายใต้ภาพ บทเพลงแห่งพระมหากรุณาธิคุณฯ ทรงห่วงใยประชาชนทุกแห่ง ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม เครือข่ายเศรษฐกิจทางวัฒนธรรม สรุปการถอดบทเรียน อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนบทเรียนต่อกัน สาธิตอาหารมุสลิม การวิจัยโดยชาวบ้าน ผลวิจัยการออกแบบ ชิ้นงานสร้างสรรค์ง่ายๆ สินค้าจากฝีมือ สินค้าที่สร้างรายได้ การสร้างสรรค์จากคนหลายคน

หนึ่งในศาสตร์พระราชานั้นแทบจะไม่มีใคร ที่ไม่รู้จัก "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้เป็นแนวทางในการนำพาประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๐ และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศาสตร์พระราชาหนึ่งในหลายภาคส่วนของตำราของแผ่นดินนี้สามารถทำให้เกิดการปฏิบัติ ที่ประสบผลสำเร็จได้จริง จนวันนี้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคเกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา จนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น รัฐบาลได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชามาใช้ในการวางรากฐานประเทศในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ได้มอบหมาย ให้หน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) (องค์การมหาชน) นั้น ได้สร้างผลิตภัณฑ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมประเพณีที่มีความแตกต่างกันของภูมิภาคต่างๆ กิจกรรมท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมมาสร้างจุดขายที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ตลอดจนการใช้ข้อมูลของศมส.เป็นฐานข้อมูลดิจิทัลให้ทุกภาคส่วนได้นำมาไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทำให้มีกิจกรรมต่อยอดความรู้ในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์" ขึ้น

การสัมมนาความรู้ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ได้มีการ ให้ความรู้เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดย ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร หรือ ดร.เฉิน ที่ปรึกษาธุรกิจ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ และ นายสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี นักวิชาการ ศมส. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ทุน วัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาโดย อ.วาที ทรัพย์สิน, คุณนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และเรื่อง Creative Culture เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดย ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, อ.จุฑามาศ ประมูลมาก ทีมพัฒนา DoiSter (ดอยสเตอร์) ปกาเกอญอ แบรนด์ต้นแบบองค์กร ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาธิต และตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้มิติวัฒนธรรม มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาทิ กาแฟดริป โดยปกาเกอะญอ แบรนด์ทอผ้า กะเหรี่ยง บ้านห้วยตองก๊อ จ.แม่ฮ่องสอน รวมถึงการให้คำปรึกษา ในการทำแผนธุรกิจด้วยทุนวัฒนธรรม ให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และการให้คำปรึกษาธุรกิจจากกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ด้วย ซึ่ง รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ รักษาการ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้ชี้ให้เห็นถึง ความสำเร็จของ การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยการสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาให้กับผู้ประกอบการ Startup และอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมทั่วประเทศ โดยมีผลงานวิจัย และข้อมูลด้านมนุษยวิทยาและศาสตร์พระราชาที่นำมาใช้พัฒนาประเทศนั้นสามารถสร้างการรับรู้ของภาคธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและบริการนั้นมองเห็นอนาคต รวมทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้นำไปต่อยอดสร้างรายได้ นับเป็นภูมิแผ่นดิน ที่ประเทศได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักการพัฒนาประเทศให้มั่นคงในอนาคต ดั่งบทเพลงของนายบัญชา มุแฮ ศิลปินอิสระ ชาวปกาเกอะญอ จ.ลำพูน ที่บอกถึง "อยู่กับป่า ก็ต้องรักษาป่า" และจำสิ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งว่า ทำอะไร ทำให้ได้และสนุกไปด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ