ครม.ทุ่ม767ล.ฟื้นประมงช่วยเหยื่ออุทกภัย23จว.

ข่าวทั่วไป 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ กระทรวงเกษตรฯดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2562 ภายใต้วงเงิน 767 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม กระทรวงเกษตรฯสั่งการกรมประมงดำเนิน 2 โครงการ "โครงการการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน"และ "โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามสร้างรายได้ในแหล่งน้ำชุมชน" เพื่อช่วยเยียวยาสร้างรายได้พร้อมฟื้นคืนอาชีพอย่างเร่งด่วน จากการที่เกษตรกรประสบอุทกภัย 23 จังหวัด ด้านประมงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กระทรวงให้ความสนใจดูแลเป็นพิเศษ นอกจากให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2562 มีอัตราการช่วยเหลือ ดังนี้ (1) กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หอยทะเล ไร่ละ 10,920 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ (2) ปลา หรือ สัตว์น้ำอื่น ไร่ละ 4,225 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่ และ (3) กระชัง บ่อซีเมนต์ ตารางเมตรละ 315 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร แล้วนั้น ล่าสุดกรมประมงเสนอของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้เกษตรกรฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้น

สำหรับโครงการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเลือกด้านประมง เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากพายุโพดุล และคาจิกิ 2 โครงการที่ผ่านมติจากครม.ล่าสุด มีรายละเอียด ดังนี้ (1)โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินมีเป้าหมาย ช่วยเหลือเกษตรกร 50,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 50,000 ไร่ โดยสนับสนุนพันธุ์ปลาและอาหารสัตว์น้ำให้เกษตรกรได้รับพันธุ์ปลานิลแปลงเพศรายละ 800 ตัว พร้อมอาหารสัตว์น้ำนำร่อง 120 กก. คิดเป็นมูลค่ารายละ 5,000 บาท โดยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศที่สนับสนุนจะมีขนาดใหญ่ใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้น (2)โครงการ สร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำ ชุมชน : เป้าหมายพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน 1,436 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 129 อำเภอ โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม) ในแหล่งน้ำชุมชนขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแบบปิด โดยสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดตั้งแต่ 5-7 เซนติเมตร 200,000 ตัวต่อแหล่งน้ำ

ทั้งนี้ การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ำ เศรษฐกิจที่มีราคาสูงในตลาด คาดว่าจะให้ผลตอบแทนเร็ว โดยโครงการนี้จะเน้นการมีส่วนของชุมชน ปลูกฝังให้ประชาชนหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่มีส่วนร่วมพิจารณาแหล่งน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของ สัตว์น้ำในทุกพื้นที่

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ ดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) ด้านการส่งเสริมอาชีพการประมงเพื่อเตรียมพร้อมเกษตรกร ทั้งด้านการสร้างโอกาสและเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ