กษ.วางระบบคุมประมงนอกน่านน้ำยึดหลักสากล

ข่าวทั่วไป 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทย วางระบบป้องกันทำประมง ไอยูยู 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.กฎหมาย 2.การบริหารจัดการประมงและการจัดการกองเรือ 3.การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) 4.การตรวจสอบย้อนกลับ และ5.การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังเรือประมง (Monitoring Control and Surveillance) ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นสากล เรือประมงทุกลำที่ออกทำประมงนอกน่านน้ำสากล ต้องปฏิบัติตามระเบียบถูกต้องตามกฎหมายทั้งของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ปัจจุบัน มีเรือประมง ที่ได้รับใบอนุญาต ทำประมง นอกน่านน้ำในพื้นที่ SIOFA มี 3 ลำ โดยระหว่างเรือประมงทุกลำออกทำประมงนอกน่านน้ำ เรือทุกลำ กรมประมงจะเฝ้าติดตามพฤติกรรมเดินเรือและทำประมงตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ ประกอบด้วย ระบบระบุตำแหน่งเรือประมง Vessel Monitoring System (VMS) ระบบเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring (EM) หรือกล้องวงจรปิด และระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Reporting System (ERS) ซึ่งเป็นช่องทางป้องกันปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม สามารถรายงานข้อมูลการทำการประมง การขนถ่ายสัตว์น้ำ การ ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของเรือได้ตลอดเวลา อีกทั้ง หากพบว่าเรือประมงมีพฤติกรรมต้องสงสัย กรมประมงสามารถร้องขอภาพเพื่อให้ระบบถ่ายภาพส่งเข้ามายังระบบเฝ้าระวังที่ศูนย์ FMC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กรมประมงยังจัดส่ง ผู้สังเกตการณ์บนเรือ (Observer on board) ข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมทำประมงของเรือนอกน่านน้ำบนเรือประมงตั้งแต่ออกเดินทางจากท่าประเทศ ไทยกระทั่งกลับ เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การ บริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค SIOFA พร้อมตรวจเรือประมงเมื่อเข้าและออกจากท่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้เรือประมงระหว่างออกทำประมงและแสดงให้ทั่วโลกเห็นศักยภาพของเรือประมงไทยที่ยึดหลักปฏิบัติที่เป็นสากล นับเป็นการสร้างมิติใหม่ของการทำประมงนอกน่านน้ำ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ