คอลัมน์ส่อง...เกษตร: ปฏิรูปประเทศ

ข่าวทั่วไป 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สมชาย ชาญณรงค์กุล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ผลักดันขึ้นในรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ประสานและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 จนถึงขั้นตอน สุดท้าย และได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ไม่มีด้านใดที่ระบุชัดเจนว่าเป็นด้านการเกษตร แต่ไปซุกอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นส่วนใหญ่ โดยส่วนของแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นสร้างมาตรฐานการผลิต เน้นพัฒนานวัตกรรม และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมองว่าภาคการผลิคจะต้องมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่างๆประเด็นการปฏิรูปด้านนี้มี 2 ประเด็น คือ ปรับปรุงกลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของไทย และการปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐานและนวัตกรรม

สำหรับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าหมาย ฟื้นฟู ขยาย และสร้างฐานทรัพยากรเพื่ออนาคตของทุกคน โดยภาพรวมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษาฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเด็นการปฏิรูปมี 2 ประเด็น คือ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่และขยายผลแบบอย่างความสำเร็จผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงของประเทศ

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงการพิจารณางบประมาณประจำปี 2563 ซึ่งนับว่าล่าช้าจากที่ควรจะเป็นตามปกติ โดยหลักการ การจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ซึ่งแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ส่วนราชการเสนอจะต้องสอดรับกัน เพื่อผลักดันให้ประเทศเดินไปในทิศทางที่วางไว้ในระยะยาว สำหรับปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงเทไปงานด้านการชลประทานเหมือนเข่นทุกปี โดยที่แผนปฏิรูปประเทศที่เน้นไปสู่การสร้างนวัตกรรม การสร้างมาตรฐานการผลิต กลับเป็นงานที่ได้รับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณลำดับรองๆลงมา และบางแผนงานโครงการหลุดออกจากการจัดสรรงบประมาณไปตั้งแต่ ขั้นตอนของสำนักงบประมาณ ยังไม่สู่การพิจารณาของสภาฯ เลยก็มี บางแผนงานโครงการเป็นโครงการเดิมๆ ที่ทำกันมาโดยตลอด ไม่ว่าแผนชาติ แผนปฏิรูปจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แผนงาน/โครงการนั้น ก็ยังคงอยู่และได้รับการจัดสรรงบประมาณเสมอ จะว่าไปแล้ว นับว่าผู้ที่จัดทำคำของบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นพิเศษ สามารถเขียนความเชื่อมโยง สร้างความเชื่อถือ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้สอดคล้องกับทิศทางที่เปลี่ยนไปได้เช่นกัน ไม่ธรรมดา ผมจีงได้แต่หวังว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศจะไม่ใช่แค่ตัวหนังสือที่เขียนไว้สวยๆ หากเป็นภาพในอนาคตที่เราจะช่วยกันให้ประเทศเราไปอยู่ ณ จุดนั้นให้ได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ