คอลัมน์หมุนตามทุน: เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

ข่าวเศรษฐกิจ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กระบองเพชร ถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่า...โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่ 3...ก็เริ่มเดินหน้าโดยไร้ข้อกังขาของสังคม...จากที่ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมโครงการ... ได้ตัดชื่อของ กลุ่มซีพีและพันธมิตรออกไป ด้วยเหตุที่ว่า ส่งเอกสารไม่ทันภายใน 15 นาที ตามที่กำหนด...ทั้งที่ข้อเท็จจริงเอกชนอีก 2 ราย ที่เข้าร่วมวงชิงโครงการนี้ ก็ส่งเอกสารไม่ทันเหมือนกัน...เป็นเหตุให้เรื่องนี้ ถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครอง.... และในที่สุดศาลปกครองสูงสุด พิพากษา ให้กรรมการคัดเลือกอู่ตะเภา รับพิจาณาคัดเลือกเอกสาร กลุ่มซีพีและพันธมิตร พิจารณาข้อเท็จจริง เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ การที่กลุ่มซีพีและพันธมิตร เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเอกสารให้เป็นไปตามการ ดำเนินการคัดเลือกต่อไป เมื่อศาลพิจารณากฎหมายและข้อกำหนดในเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP) ประกอบกับข้อเท็จจริงที่รับฟัง เห็นว่า หลักการที่สำคัญของการดำเนินการคัดเลือกหรือให้ได้มาซึ่งคู่สัญญา ของรัฐนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของรัฐ และในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกคู่สัญญานั้น หลักกฎหมาย ตามมาตรา 8 ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดหลักการโดย เปิดเผยโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม การพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีนี้ และการปรับใช้ข้อกำหนดใดๆ ในเอกสารคัดเลือก จึงต้องยึดถือให้สอดคล้องกับหลักการ ดังกล่าวเป็นสำคัญ

ในกรณีนี้ถึงแม้ว่าเอกสารคัดเลือกกำหนดให้มีการปิดการรับซองข้อเสนอในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ของการดำเนินการยื่นข้อเสนอเห็นได้ว่า เป็นกระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการขนาดใหญ่มีเอกสารเกี่ยวข้องจำนวนมาก การกำหนดให้มีการรับเอกสารเมื่อใด โดยวิธีการใด จึงต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน และต้องกำหนดหลักเกณฑ์กระบวนการตรวจรับ ให้ได้รับทราบล่วงหน้า แต่จากข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏว่า มีกระบวนการตรวจรับและตรวจปริมาณเอกสารอย่างชัดเจน และกลับปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีกระบวนการให้ผู้ยื่นข้อเสนอแสดงตนว่า ประสงค์จะเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอด้วยการให้ลงทะเบียนก่อน และหลังจากนั้นจึงมีกระบวนการตรวจรับและตรวจสอบในลำดับถัดไป ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้เริ่มมีการตรวจสอบเอกสารของกลุ่มบีบีเอส เป็นรายแรก เวลา 15.00 น. เป็นรายแรก จากนั้นจึงดำเนินการตรวจรับเอกสารกลุ่ม Grand Consortium และกลุ่มผู้ฟ้องคดี (ซีพีและพันธมิตร) ตามลำดับ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่ได้ความว่ามีการขยายเวลา แต่มีความหมายที่แสดงให้เห็นว่า กระบวนการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ ไม่ได้ยึดถือการขนหรือลำเลียงเอกสารใดให้ผ่านจุด ลงทะเบียนภายในเวลา 15.00 น. เพราะโดยสภาพ ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ต้องลำเลียงเอกสารมา เป็นระยะๆ ในระหว่างนั้น

อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงในชั้นนี้ว่า ในการ เข้ายื่นเอกสารของกลุ่มซีพี เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบ และรับเอกสารครบถ้วน เรียบร้อยในวันนั้นแล้ว โดยมีการออกเอกสารแบบฟอร์มตรวจสอบ จัดเก็บข้อเสนอโครงการให้แก่ผู้ฟ้องร้องคดี ก่อนเวลา 15.00 น. และไม่ปรากฏว่า ได้มีการทักท้วง หรือ ท้วงติง เกี่ยวกับเอกสารผู้ฟ้องคดี ในวันนั้นแต่อย่างใด เช่นเดียวกับการอ้างถึงภาพถ่ายนิ่ง ที่ได้อ้างว่ามีการลำเลียงกล่องเอกสาร และผ่านจุดลงทะเบียน หน้าห้องรับรอง กองบัญชาการทหารเรือในเวลา 15.09 น. นั้น ก็เป็นการอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ได้รับมา ในภายหลัง วันที่มีการปิดรับซองเอกสารแล้ว ซึ่งเอกสาร ดังกล่าวไม่ใช่เอกสารที่กำหนดให้จะต้องเปิดซอง ณ ขณะนั้นด้วย จึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำมาใช้ว่ามีข้อบกพร่องในการยื่นข้อเสนอที่เป็น สาระสำคัญ

ดังนั้นการจะใช้ดุลพินิจว่า จะปฏิเสธไม่รับเอกสารดังกล่าว อันเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดี ไม่อาจ เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกนั้น หาใช่เป็นเพียง ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสเท่านั้น หากแต่กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของบุคคลเป็นเรื่องสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม หากไม่ให้การคุ้มครองสิทธิผู้ฟ้องคดี ย่อมเกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยา ในภายหลัง ศาลจึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติ ของผู้ถูกฟ้องร้องคดี ทำให้กลุ่มซีพีและพันธมิตร เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเปิดซองเอกสารตาม ขั้นตอนการคัดเลือกต่อไป ซึ่งผู้ชนะการประมูล จะเป็นผู้ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง....


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ