กษ.หนุนตั้งกลุ่มพัฒนา'กล้วยไม้อัจฉริยะ'

ข่าวทั่วไป Thursday October 31, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2540 กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรวมเป็นกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขนาดเล็ก ตามพื้นที่สวนที่อยู่ใกล้เคียงให้มีสมาชิกประมาณ 30-40 สวนต่อกลุ่ม เพื่อร่วมพัฒนากลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาการปลูกกล้วยไม้ ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้แล้ว 60 กลุ่ม ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และชลบุรี ซึ่งพัฒนาจนกลายเป็นสมาคมชาวสวนกล้วยไม้ไทย สมาคมผู้ประกอบการ กล้วยไม้ไทย และสหกรณ์ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย จำกัด จึงนับเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาเครือข่ายชาวสวนกล้วยไม้สู่รูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัวดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนกลุ่มคลัสตอร์กล้วยไม้ของเกษตรกรที่ต้องการยกระดับ และสร้างความเข้มแข็งให้อาชีพเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ โดยจัดประชุมเชื่อมโยงกลุ่มคลัสเตอร์กล้วยไม้ทุกเดือน ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สมุทรสาคร เป็นเวทีให้เครือข่ายธุรกิจกล้วยไม้ ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ผู้ส่งออกกล้วยไม้ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สมาคม มูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากการตั้งประเด็นปัญหาแต่ละเรื่องแล้วหาแนวทางแก้ไข รับทราบความก้าวหน้า และร่วมวางแนวทางต่อยอดในอนาคตให้วงการกล้วยไม้แข่งขันในตลาดโลกได้ โดยการประชุมจัดในรูปแบบการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constuctionism) และเริ่มมีงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรมากขึ้น ตอบโจทย์การผลิต โดยเฉพาะแรงงานและลดต้นทุนการผลิต ในอนาคตคาดว่าจะได้เห็นงานวิจัย "กล้วยไม้อัจฉริยะ" ที่นำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้ในสวนกล้วยไม้อย่างจริงจัง โดยพัฒนาแขนกลพ่นปุ๋ยและยาบนสลิงให้เคลื่อนที่ได้ทั้งสวน ประกอบกับติดกล้อง CCTV สำหรับระบบ AI ซึ่งเรียนรู้ ลักษณะของต้นกล้วยไม้ที่ดีและต้นที่ถูกทำลายจากโรค หรือแมลงได้ ถ้า AI เรียนรู้ เพิ่มขึ้นจะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการจำแนกได้มากขึ้น

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ยังจัดทำจดหมายข่าวคลัสเตอร์กล้วยไม้ไทย ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการประชุมสู่เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ทั่วไป กระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมกลุ่มและสร้างความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืน ปีละ 4 ฉบับ ซึ่งปี 2562 จัดทำและส่งให้เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เรียบร้อยแล้ว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ