คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: ศูนย์ดำรงธรรมอำนาจเจริญลุยแก้ปัญหาประชาชน

ข่าวทั่วไป 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวัชระ กุดกุง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ศูนย์ดำรงธรรม จัดตั้งขึ้น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 ลว. 17 กรกฎาคม 2557 โดยให้แต่ละจังหวัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และ ข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการ่วมตามมตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริการ กิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สำหรับการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรม จ.อำนาจเจริญ ประจำเดือน ต.ค. 2562 รับเรื่องทั้งหมด 27 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 10 เรื่อง ยังคงค้างดำเนินการ 17 เรื่อง สรุปการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตั้งแต่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจนถึงปัจจุบัน รับเรื่อง 4,607 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 4,490 เรื่อง ยังคงค้างรอการดำเนินการ 117 เรื่อง เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการบริการความร่วมมือของส่วนราชการทุกกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค มีคุณธรรม รวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ