ขนส่งฯ แนะรถนักท่องเที่ยวเข้าไทยขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์

ข่าวยานยนต์ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวระบบออนไลน์ Foreign Vehicle Permit System หรือ FVP สำหรับการขออนุญาตใช้รถต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งมี แอพพลิเคชั่นสำหรับการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยเหลือการใช้รถของนักท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันการนำยานพาหนะจากต่างประเทศ เข้ามาใช้ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดหลักเกณฑ์ การขออนุญาตใช้รถ เพื่อใช้ตรวจสอบคัดกรองรถและผู้ขับรถก่อนการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่นำรถเข้ามาใช้ในประเทศไทย และความปลอดภัยของประชาชนคนไทย โดยจัดทำระบบสารสนเทศ Foreign Vehicle Permit System หรือ FVP (URL: https: //fvp.dlt.go.th/) เพื่ออำนวยความสะดวก ให้สามารถยื่นขออนุญาตแบบออนไลน์ ช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการขออนุญาตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ยังได้พัฒนาโมบาย แอพพลิเคชั่น "DLT FVP" เพื่อช่วยในการเดินทาง ในประเทศไทย โดยมีแผนที่ และแสดงสถานที่ สำคัญต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน

"นักท่องเที่ยวผู้ได้รับอนุญาตให้นำรถ เข้ามาใช้ในประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ ที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องดูแลรับผิดชอบในการนำผู้ขับรถ มาขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวในวันแรก ที่นำรถเข้ามา ใช้เข้ามาในประเทศไทย ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา หรือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 อันเป็นที่ตั้งของด่านศุลกากรและด่านพรมแดนที่นำรถเข้า และต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร รวมถึงมารยาทในการขับรถในประเทศไทยด้วย หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายไทยได้ทันที"

สำหรับรถที่จะนำข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ท่องเที่ยวในประเทศไทย อนุญาตเฉพาะรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 9 ที่นั่ง (รวมคนขับ) แต่ไม่รวมรถบ้าน, รถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ การยื่นขออนุญาตผ่านระบบ FVP ดำเนินการ ผ่านผู้ประกอบธุรกิจ นำเที่ยวเท่านั้น โดยจะสามารถขออนุญาตใช้รถ ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน ในรอบปีปฏิทิน มีค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว คันละ 500 บาท ค่าคำขอ 5 บาท และค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถแผ่นละ 500 บาท สำหรับรถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุกและ 200 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์ โดยเครื่องหมายแสดงการใช้รถจะมี QR Code เพื่อใช้ในการตรวจสอบได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ