คอลัมน์รายงานพิเศษ: ระยองโชว์ผลสำเร็จการมีส่วนร่วมจัดการขยะ จังหวัดต้นแบบโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวทั่วไป 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการแถลง สรุปผลงานครบ 1 ปี การขับเคลื่อนโครงการ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ในการจัดการพลาสติกและขยะในจังหวัดระยอง (โครงการ PPP Plastic) พร้อมมุ่งสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนของระยอง ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางปราณี ภู่แพร ผู้จัดการ ฝ่ายหน่วยงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) น.ส.อาภา รติยานุวัฒน์ ผู้จัดการแผนกสื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นายนิพนธ์ จันทร์ทองใบ ผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และรัฐกิจสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้า ส่วนราชการ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ที่ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ระยองเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตร ของประเทศ ส่งผลให้มีการขยายตัวของ ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จังหวัดตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะมูลฝอย ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือของ ทุกภาคส่วน" โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน พื้นที่นำร่อง จังหวัดระยอง หรือ โครงการ PPP Plastic ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีการดำเนินการและขับเคลื่อน อย่างจริงจังและต่อเนื่องเกือบ 1 ปี ที่ผ่านมา ภายใต้การนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้เพื่อลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยครอบคลุมการบริหารจัดการแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทิ้งขยะ การลดและการคัดแยกขยะ การจัดทำระบบการแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ และการลดและการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use plastic) ด้วย ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำร่อง 19 แห่ง ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และจะช่วยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดตันแบบโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้แก่หลายๆ พื้นที่ สามารถถ่ายทอด แบ่งปันให้แก่จังหวัดอื่น เพื่อการเรียนรู้และเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ อย่างเป็นระลอกคลื่นที่ขยายตัวออกไป

นายภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นจังหวัดนำร่องการดำเนินโครงการ PPP Plastic ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ได้พัฒนา ความรู้และพฤติกรรม การใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบ โดยมี เป้าหมายเพื่อลดปริมาณ ขยะพลาสติกในทะเลไทยลง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายใน ปี 2570 หรืออีก 8 ปี ข้างหน้า ซึ่งคณะทำงานโครงการ PPP Plastic ได้ผนึกกำลัง การทำงานจากทุกภาคส่วนและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระยอง 19 องค์กรเป็นต้นแบบดำเนินการในปี 2562

ทั้งนี้ เพื่อการจัดการขยะทั่วไปและขยะพลาสติกตามแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ การ จัดทำฐานข้อมูลของการจัดการขยะแต่ละประเภท อย่างเป็นระบบ โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 2 เดือน จาก 19 องค์กรปกครองส่วน องค์ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ บริหารจัดการขยะในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปริมาณของพลาสติกประเภทต่างๆ จากครัวเรือนที่ยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลมาก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถคัดแยกขยะพลาสติกสะอาดเข้าระบบ รีไซเคิล ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 ได้ประมาณ 220 ตัน ซึ่งมีปริมาณการ ดำเนินการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การจัดเก็บขยะรีไซเคิลข้าสู่ระบบ โดยเฉพาะ ถุงพลาสติกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่หลายชุมชน เช่น ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังว้า) เทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่สามารถขยายธุรกิจของธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชน เรื่องการจัดเก็บพลาสติกเพิ่ม โดยสร้างรายได้เพิ่มกว่า 10,000 บาทต่อเดือน

นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัด ระยอง กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง สนับสนุนการดำเนินโครงการ PPP Plastic เพื่อสร้างระบบ การบริหารจัดการขยะภายในองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและภาคประชาสังคม ให้มีประสิทธิภาพ โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในการผลิตและบริโภคเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยระยะแรก ดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องจำนวน 19 แห่ง และจะขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยองในลำดับต่อไป นอกจากนี้ ได้จัดให้มีโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของกระทวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ ที่ใกล้ชิดประชาชน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 (จำนวน 12 แห่ง) โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 โครงการตันแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (จำนวน 8 แห่ง) โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 (จำนวน 12 แห่ง)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ