คอลัมน์โซไซตี้: CEO รพ.บำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่องจาก 2 เวทีคุณภาพประจำปี 2562

ข่าวบันเทิง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ด้วยวิสัยทัศน์เพื่อการให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก (World-class holistic healthcare) ทำให้ตลอดระยะเวลา 39 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้พัฒนาและยกระดับการบริบาลทางการแพทย์ ให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านนวัตกรรม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน โดยตั้งเป้าคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โรงพยาบาลได้มีการเปิดรับนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ทางการแพทย์ โดยทุกคนในองค์กร ทั้งแพทย์ พยาบาล และทุกสหสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพยายามปรับตัวสู่ยุค Transformation ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของบำรุงราษฎร์ที่สร้าง ความแตกต่างให้กับโรงพยาบาล และสามารถคงความเป็นผู้นำในธุรกิจด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่องจากสองเวทีคุณภาพ รวม 2 รางวัล ทั้งจากเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและจากเวทีคุณภาพระดับประเทศ โดยได้รับการยกย่องให้เป็น "The World Top 50 Healthcare IT Leaders" รางวัลอันทรงคุณค่าด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจสุขภาพ ในงาน HIMSS (Healthcare Information Management System Society)Asia Pacific 2019 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และอีกรางวัลคุณภาพระดับประเทศ จากเวที QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2019 โดย ภญ. อาทิรัตน์ ได้รับโล่เกียรติคุณและยกย่องให้เป็น "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2562" ในภาคธุรกิจการแพทย์ จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เนื่องใน วันเทคโนโลยีของไทย เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านต่างๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ กล่าวว่า "ภาคภูมิใจกับรางวัลอันทรงเกียรติจากสองเวทีคุณภาพนี้ และต้องขอบคุณบุคลากรของ โรงพยาบาลที่อยู่เบื้องหลังและมีส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับ 2 รางวัล ในครั้งนี้ ซึ่งก็มาจากรากฐานสำคัญในการดำเนินงาน และยังสะท้อนถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงค่านิยมหลักขององค์กร ซึ่งล้วนอยู่ใน DNA ของชาวบำรุงราษฎร์ทุกคน นับตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้ เสมือนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของพวกเรา โดยบำรุงราษฎร์ได้มีค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) เพื่อก้าวสู่การให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก หรือ ที่เรียกโดยย่อว่า AIC ที่สำคัญรวม 3 ประการ คือ Agility คือ เสริมสร้างให้พนักงานในองค์กรทุกคน รวมทั้งแพทย์ พยาบาล Front Office Back Office มีความยืดหยุ่นคล่องแคล่วว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Innovation โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้มีการศึกษาวิจัย และนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Medical Technology) มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้หลายส่วนด้วยกัน ทั้งในเรื่องการนำระบบซอฟต์แวร์ Hospital Information System (HIS) มาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยกับข้อมูลในแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นผู้บุกเบิกในการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ เข้ามาเป็นผู้ช่วยคุณหมอเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล (personalized medicine) ผ่านการตรวจหาความผิดปกติในหน่วยพันธุกรรม การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบดาวินซีเข้ามาช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยหลายระบบอวัยวะ หรือแม้แต่การนำแพลตฟอร์มการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยในรูปแบบ Telemedicine & Teleconsultation ภายใต้ชื่อ Bumrungrad AnyWhere Application เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาผู้ป่วย และลดข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง และ Caring คือการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทุกคนเสมือนญาติมิตร ทำงานอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เริ่มต้นจากเพื่อนร่วมงาน เริ่มต้นจากเจ้านายและลูกน้อง เริ่มต้นจากหมอและ พยาบาล และทุกๆ วิชาชีพที่ทำงานร่วมกัน และส่งต่อความเอาใจใส่ หรือ Caring นี้ไปมอบให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนในธุรกิจ"

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก่อตั้งเมื่อปี 2523 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ด้วยขนาด 580 เตียง พร้อมมีแพทย์ผู้ชำนาญการและทันตแพทย์ รวม Full Time และ Part Time รวม 1,300 คน และพนักงานอีกราว 4,000 คน คอยให้บริการ โดยมีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการ ประมาณ 3,000 คนต่อวัน หรือคิดเป็นผู้ใช้บริการกว่า 1.1 ล้านรายต่อปี (รวมผู้ป่วยในและ ผู้ป่วยนอก) โดยมีผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศกว่า 520,000 รายต่อปี จากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสังคมมาอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมกับองค์กรและชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และให้การดูแลรักษาผู้ด้อยโอกาส โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บรรยายใต้ภาพ

โล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2562" ในภาคธุรกิจการแพทย์

โล่รางวัล "The World Top 50 Healthcare IT Leaders"

ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผอ.ด้านบริหาร (CEO) รพ.บำรุงราษฎร์ รับรางวัลคุณภาพ "The World Top 50 Healthcare IT Leaders" จาก เวทีระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในงาน HIMSS Asia Pacific 2019 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจสุขภาพ

ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผอ.ด้าน บริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณและได้รับการยกย่องให้เป็น "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2562" ภาคธุรกิจการแพทย์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ( มสวท.) เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ