'ทศพล กฤตวงศ์วิมาน'เลขาธิการ'สปส.'คนที่15

ข่าวทั่วไป 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

"สำนักงานประกันสังคม (สปส.)" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2533 ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ด้วยเจตนารมณ์ต้องการให้ผู้ใช้แรงงานมีสวัสดิการดูแล เช่น เจ็บป่วย บาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์ บุตร ชราภาพ และว่างงาน ภายใต้ "หลักการ สมทบร่วม" คือนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐ ซึ่งมีการพัฒนามาตามลำดับ จากกลุ่ม เป้าหมายเดิมคือลูกจ้างภาคเอกชน มาตรา 33) และอดีตลูกจ้างที่ออกจากงานแต่ยังส่งเงินสมทบต่อ (มาตรา 39) ได้ขยายไปยัง แรงงานนอกระบบ-อาชีพอิสระ (มาตรา 40) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2554 เป็นต้นมา

หากนับถึง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 (สิ้นเดือน ก.ย. 2562) มีผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 11,687,597 คน มาตรา 39 จำนวน 1,634,521 คน และมาตรา 40 จำนวน 3,135,825 คน รวมทั้งหมด 14,956,639 คน ถือว่าเป็นจำนวน ไม่น้อย ซึ่งเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคนล่าสุด นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ได้มอบนโยบายและวางแนวทางการทำงานกับชาว สปส. รวมถึงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ณ อาคารสำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี

  • - อยากให้ช่วยกล่าวถึงความรู้สึกในการมารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ : ในโอกาสที่ผมได้รับมติคณะรัฐมนตรีและได้รับโปรดเกล้าฯ ให้มารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่มีโอกาสได้ทำงานที่สำคัญของประเทศ ประกันสังคมนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนายจ้างกับลูกจ้าง สิ่งที่เป็นภารกิจที่ผมได้รับ ได้ดูแล จะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุด และให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด
  • - ทิศทางของสำนักงานประกันสังคมในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง : เนื่องจากประกันสังคมเป็นองค์กรหลักของประเทศ เป็นกองทุนในการดูแลพี่น้อง ผู้ประกันตน ทิศทางคือต้องทำให้ประกันสังคม มีความมั่นคง เป็นองค์กรหลักในการเป็น ที่พึ่งของผู้ประกันตน นายจ้างและลูกจ้างได้อย่างมั่นคง
  • - มีแนวทางในการบริหารสำนักงานประกันสังคมอย่างไรบ้าง : ผมยึดแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงาน ท่าน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เป็นหลักในการบริหารและขับเคลื่อนงาน ยึดหลักประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับให้มากที่สุด บนการบริหารที่โปร่งใส สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • - มีอะไรอยากฝากถึงนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนบ้าง : สิ่งที่อยากฝากถึงนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ขอให้ ท่านเชื่อมั่นในสำนักงานประกันสังคม เราจะ ทำให้ดีที่สุดเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากการมีส่วนร่วม หรือมาเป็นภาคีกับประกันสังคม ถ้าจะรวมตอนนี้ผู้ประกันตนทั้งหมดไม่ว่ามาตรา 33 39 หรือ 40 นโยบาย จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

สิ่งที่เราอยากเห็นและอยากให้เป็น คืออยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิกกับประกันสังคมให้ได้มากที่สุด เพราะประกันสังคมจะเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชน ในการที่จะเป็นหลักประกันในสังคม

  • - นโยบายการลงทุนของสำนักงาน ประกันสังคมจะแตกต่างจากปีก่อนๆ หรือไม่ : เราก็คงจะเดินตามแนวของ ทางคณะกรรมการต่างๆ ได้ให้ไว้ แต่เราก็จะต้องศึกษาถึงความเสี่ยงในการลงทุน เพราะเงินประกันสังคมนั้นเป็นเงินของ ผู้ประกันตน ทั้งนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาล การจะดำเนินการสิ่งใดนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความไม่เสี่ยง และต้องเป็นหลักประกันที่ว่าการลงทุนนั้นต้องสร้างประโยชน์ให้กับกองทุนให้มากที่สุด
  • - มาตรา 40 หรือประกันสังคมของแรงงานนอกระบบ ที่ผ่านมา สปส. ถูกตั้งคำถามบ่อยครั้ง เนื่องจากสัดส่วนแรงงานไทยเป็นแรงงานนอกระบบ มากกว่าในแรงงานในระบบ (แรงงานไทย มีอยู่ราว 38 ล้านคน เป็นแรงงาน นอกระบบ 20-21 ล้านคน และแรงงานในระบบราว 17-18 ล้านคน) แต่กลับพบ แรงงานนอกระบบสนใจสมัครเข้าเป็น ผู้ประกันตนยังมีเป็นจำนวนน้อย ท่านจะ ทำอย่างไรกับเรื่องนี้ : สิ่งที่พี่น้องประชาชนทั่วไปยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม คาดว่าน่าจะเกิดจากการสร้างการรับรู้ไม่ทั่วถึง

ฉะนั้นสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมต้องดำเนินการก็คือการสร้างการรับรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม ในการทำให้ประชาชน ทั่วไปได้ทราบถึงบริบทของมาตรา 40 อันจะนำประโยชน์ขึ้นกับตัวพี่น้องประชาชน ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคมดำเนินการอยู่แล้ว แต่เนื่องจากแรงงานนอกระบบกระจายอยู่ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นใน ชนบทพื้นที่ห่างไกล การส่งข่าวสารให้เขารับรู้ ผมคิดว่ามันต้องทำให้ถึงมือของประชาชนให้มากที่สุด

  • - เมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานทั้งของไทย และต่างประเทศ แสดงความเป็นห่วง สถานะของกองทุนประกันสังคม เนื่องจาก ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย อาจมีผล กระทบกับโครงสร้างกองทุนเนื่องจากหนึ่ง ในสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมคือเรื่องชราภาพ ท่านมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไร : สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ การที่คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นเป็นสิ่งที่ดี ฉะนั้นกระบวนการแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดความมั่นคงในกองทุน เราก็คงต้องศึกษา ซึ่งขณะนี้ สปส. ได้ดำเนินการเพื่อเตรียมการ รองรับเรื่องเหล่านี้ เพื่อป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต
  • - หากให้ลำดับนโยบายที่จะทำก่อนและหลัง ท่านจะทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรก : การที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความประทับใจในสำนักงานประกันสังคม สิ่งแรกที่การเป็นสมาชิกของประกันสังคม แล้วได้รับสิทธิประโยชน์ ได้รับเกียรติ มีความภาคภูมิใจในการเข้ามามีส่วนร่วมกับประกันสังคม สิ่งนี้เราจะต้องดำเนินการ ขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ขณะเดียวกัน เรื่องที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในการเข้ามาเป็นสมาชิกประกันสังคมนั้น เราต้องพัฒนาระบบต่างๆ ของประกันสังคมให้เกิดความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชน

"สิ่งที่ทางทีมงานประกันสังคม ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการ ที่ผ่านมานั้น เราก็จะพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุด แต่ก็ต้องกราบเรียนว่าในอนาคตภายใต้การทำงานของผมนั้นก็พยายามสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับสำนักงานประกันสังคม ในบริบทที่ผู้ประกันตนควรจะเป็น" นายทศพล กล่าวในท้ายที่สุด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ