ม.เกษตรศาสตร์กระตุ้นนักวิจัยส่งผลงานพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ไทยอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs) ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารสารนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเปิดโอกาส ให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน 12 สาขา คือ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาประมง สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาศึกษาศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยโดยลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ