ประวัติย่อ ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 7 มีนาคม 2550 08:51:06 น.

ชื่อ                     ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา

ตำแหน่ง                 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/หมายเลขสมาชิก 011

วันที่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง      วันที่ 1 มกราคม 2550
วันเดือนปีเกิด             วันที่ 21 กันยายน 2496

วุฒิการศึกษา              Ph.D. (Political Science) Northern Illinois University

สถานที่ติดต่อ              3/22 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านนัฐนันท์ 3 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง    รับราชการ
ประสบการณ์ที่สำคัญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
http://www.parliament.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง