ประวัติย่อ นายทนง (ลำใย) พิทยะ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 1 มกราคม 2540 01:00:00 น.

ชื่อ                   : นายทนง (ลำใย) พิทยะ

กลุ่มสาขาวิชา           : สังคมศาสตร์, พาณิชยศาสตร์; สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์

อาชีพปัจจุบัน            : รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง (สมัยพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี)

สถานภาพสมรส          : สมรส   กับ นางมธุรส (รัตนปรารมย์) มีบุตร 2 คน   เป็นชาย1 คน  หญิง 1 คน

สัญชาติ                : ไทย
เชื้อชาติ               : ไทย
ศาสนา                : พุทธ

วันเกิด                : 28 กรกฎาคม 2490,   ณ จ.สุพรรณบุรี

เป็นบุตรคนที่            : 4  ในจำนวนพี่น้อง 4
บิดา                  : นายเสงี่ยม ลำใย
มารดา                : นางสายทอง ลำใย  ค้าขาย

ที่อยู่ปัจจุบัน             : 28/25 หมู่ 9 ซอยทิมแลนด์ ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์   5890711

การศึกษา              :
โรงเรียนอัสสัมชัญ, 2506
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพฯ, 2508
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น), 2513
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทอร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2514
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทอร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนมูลนิธิฟอร์ด), 2521
อบรม หลักสูตรฝึกการพูดให้สัมฤทธิ์ผล ธนาคารทหารไทย จำกัด

อบรม Internatinal Product Management Conference Bank of Boston Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัมมนา ASEAN Bankers Seminar จ.กรุงเทพฯ, 2529
สัมมนา ASEAN Bankers Association จ.กรุงเทพฯ, 2529
สัมมนา 6th Asean Banking Confersence and ASEAN Banking Council Meeting ประเทศสิงคโปร์
ดูงาน Banking ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง, 2528
ประวัติการทำงาน        :
นักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาการเศรษฐกิจ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา   2518-2521
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  2521-2524
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  2522
ผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษ  ฝ่ายกิจการพิเศษด้านสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ธนาคารทหารไทย จำกัด 2528-2529
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส  ฝ่ายบริหารเงินและลงทุนและฝ่ายบริหารหนี้สินธนาคารทหารไทย จำกัด  2529-2531
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (รับผิดชอบงานฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อโครงการ
สำนักงานบัตรเครดิตและฝ่ายบริหารเงินและลงทุน) 2531ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด  2531-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 2457635, 2460020 ต่อ
2384 จ.กรุงเทพฯ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย
อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการรักษามาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง  2531-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาประจำทางเศรษฐศาสตร์ โครงการวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของบริษัท
ทีมคอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จำกัด  2521-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาประจำฝ่ายวางแผนและพัฒนา ธนาคารทหารไทย จำกัด  2521-2522
ที่ปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างท่าเรือชายฝั่งภาคใต้ของประเทศไทย
ของบริษัท เซาท์อีส เอเซียเทคโนโลยี จำกัด  2522-2523
ที่ปรึกษา บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตรและบริษัทในเครือ  2524-2528
คณบดีโครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอัสสัมชัญธุรกิจบัณฑิต  2530-2531
งานอดิเรก             : เทเบิลเทนนิส
สมาชิกสมาคม ฯลฯ       : สโมสรโรตารี บางเขน
เลขาธิการสมาคมนักเรียนไทยในชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
รองประธานนักศึกษาต่างชาติหอพักโคมาบะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
รองประธานชมรมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
งานวิจัยที่ทำ            :
วิธีการเลือกเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมด้านอุตสาหกรรมวิศวเครื่องกลสำหรับประเทศกำล
ังพัฒนา, 2518-2521. ณ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
สิ่งพิมพ์                :
เอกสารชุดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 12 ธุรกิจกับรัฐบาล
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  สำนักพิมพ์พิสูจน์อักษร, 2529.
งานวิจัย 1 เรื่อง เอกสารการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 เรื่อง
เหตุการณ์ที่น่าสนใจ       :
20 มิถุนายน 2540
ได้เปิดเผยข่าวแนะนำตัวเองต่อสื่อมวลชนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิต์และได้กล่าวถึงเหตุ
ผลที่เข้ามารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการคลังว่า "ประเทศชาติให้ผมมารับตำแหน่งนี้
ผมก็ต้องรับและทำให้ดีที่สุด ไม่สนใจว่าจะมีแคนดิเดทกี่คน  จะเป็นคนที่เท่าไหร่ก็ไม่ใช่สาระที่จะพูดถึง
เพราะหน้าที่รัฐมนตรีว่าการคลังคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ" (ไทยโพสต์ 21 มิถุนายน 2540)
26 มิถุนายน 2540
"สิ่งแรกที่รัฐบาลจะต้องทำคือ พยายามสร้างหลักการที่ให้นักธุรกิจทุกคนสามารถร่วมมือกัน
อันเป็นหัวใจของ พ.ร.ก. ควบกิจการฯ ซึ่งการวางระเบียบหลักเกณฑ์ฯเป็นหลัก การที่นายอำนวย
วีรวรรณ ต้องการทำเพื่อผลักดันให้มีการเติบขึ้นมาใหม่" (ไทยโพสต์ 27 มิถุนายน 2540)
2 กรกฎาคม 2540
ได้กล่าวถึงสาเหตุของการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทว่า   "ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาทำให้เราเริ่มรู้ตัวว่า
การที่จะอยู่กับระบบอัตราแลกเปลี่ยนเดิมนั้นจะเริ่มเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปเสียแล้ว
เราต้องเริ่มที่จะเปิดเสรีทางการเงิน เสรีทางการค้ากับทุกประเทศในโลกด้วยระบบที่ทันสมัย
ด้วยระบบที่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีการเก็งกำไรค่าเงินเกินควร
ดังนั้นวันนี้เราจังตัดสินใจประกาศปรับปรุงระอัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัว
ซึ่งเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเศรษฐกิจของไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว"
(สยามโพสต์ 3 กรกฎาคม 2540)
4 กรกฎาคม 2540
ได้กล่าวถึงหลังการประกาศลอยตัวค่าเงินบาท เศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวและทุกอย่างจะดีขึ้น
และได้กล่าวว่า  "ความมั่นใจของเราคือเราได้ใช้ระบบที่ดีที่สุดในโลกแล้วในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้
ดีกว่าจะอยู่แห้งตาย" (ไทยโพสต์ 5 กรกฎาคม 2540)
10 กรกฎาคม 2540
ได้เปิดเผยถึงข่าวปลด ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ปลัดกระทรวงการคลังว่าไม่จริง โดยได้กล่าวว่า "ไม่เป็นความจริง
เพราะได้มีการหารือในการทำงานกับปลัดกระทรวงการคลังตลอดเวลาส่วนที่นายกฯให้ความเห็นว่ามี
ความขัดแย้งในการทำงาน   ก็ไม่ทราบแต่ไม่คิดว่าเรื่องขัดแย้งผมของยืนยันว่าจะไม่มีการโยกย้ายหรือปลดเด็ดขาด
เพราะทุกคนมีค่า และขอให้มาช่วยทำงานแก้ไขปัญหาบ้านเมือง" (ไทยโพสต์ 11 กรกฎาคม 2540)
29 กรกฎาคม 2540
ได้กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
ย้ายไปประจำที่สำนักนายกรัฐมนตรีว่า "เป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรี ผมไม่ได้เป็นคนทำ" (ข่าวสด  30 กรกฎาคม 2540)
4 สิงหาคม 2540
ได้อ่านคำแถลงเรื่องความคืบหน้าการเจารจากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่า
"กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยขอชี้แจงว่า
ทางการได้หารือกับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและแนวโน้มรวมทั้งภาวะดุลการชำระเงิน
สำหรับการร่างกรอบนโยบายและมาตรการเศรษฐกิจที่จำเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
และเสริมสร้างเสถียรภาพแก่ระบบเศรษฐกิจ และระบบสถาบันการเงินโดยรวม
การเจรจาดำเนินไปได้ด้วยดี โดยได้มีความเห็นร่วมกันในกรอบนโยบายและมาตรการสำคัญ
ซึ่งทางการจะดำเนินการเจรจาต่อไป เพื่อให้บรรลุข้อตกลงในรายละเอียดโดยเร่งที่สุด"
(ไทยโพสต์ 5 สิงหาคม 2540)
5 สิงหาคม 2540
ได้เปิดแถลงข่าวแผนปฎิรูปการเงินการคลังและระบบการเงิน
และการขอความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการจากกองทุนระหว่างประเทศ
โดยไอเอ็มเอฟเห็นชอบกับเป้าหมาย หลักการ
แผนปฎิบัติการและแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินการคลัง
ที่สำคัญโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเงินและการคลัง
ของประเทศให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด และได้กล่าวว่า
"เมื่อได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวกองทุนระหว่างประเทศจะร่วมกับรัฐบาลที่เกี่ยวข
้อง ให้เงินกู้แก่ประเทศไทยผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
ในรูปเงินกู้เพื่อเสริมทุนสำรองเงินตรา หรือให้กระทรวงการคลังกำหนดกู้เพื่อการนี้
ในวงเงิน 12-15 พันล้านเหรียญสหรัฐ" (ไทยโพสต์ 6 สิงหาคม 2540)
10 สิงหาคม 2540
ได้เดินทางไปญี่ปุนร่วมกับคณะนายนิพัทธ พุกกะณะสุต และนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
เพื่อเข้าร่วมการประชุมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ตามคำเชิญของประธานกองทึนการเงินระหว่างประเทศ
เพื่อเป็นการหารือร่วมกันระหว่าวงประเทศสมาชิกไอเอ็มเอฟในภูมิภาคเอเซียและเอเชีย-แปซิฟิก
โดยเฉพาะการร่วมกันพิจารณาถึงแผนการช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ประเทศสมาชิกและประเทศไทย
(สื่อธุรกิจ 11 สิงหาคม 2540)
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม       :
ทนง พิทยะ สายฝันอำนวย วีรวรรณ เปิดคัมภีร์เลือด" สื่อธุรกิจ (24 มิถุนายน 2540) 4
"ทนง พิทยะ เปิดภาระกิจกู้ชาติเยือนแดนอาทิตย์อุทัย" มติชน (21 กรกฎาคม 2540)
"5 สิงหาคม 2540 ปฎิวัติเศรษฐกิจไทย" วัฎจักร
--จบ--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง