ประวัติย่อ นายโคทม อารียา

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 1 มกราคม 2540 01:00:00 น.
ชื่อ                   : นายโคทม อารียา
กลุ่มสาขาวิชา           : วิศวกรรมศาสตร์

อาชีพปัจจุบัน            : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 2525001

สถานภาพสมรส          : สมรส   กับ นางพรทิพย์ (อัศวนนท์) มีบุตร 1 คน   เป็นหญิง 1 คน

สัญชาติ                : ไทย
เชื้อชาติ               : ไทย

วันเกิด                : 14 กันยายน 2486,    ณ จ.กรุงเทพฯ

เป็นบุตรคนที่            : 5  ในจำนวนพี่น้อง 5
บิดาบรรลุ อารียา  ครู
มารดา                : นางฟูศรี อารียา  ครู

ที่อยู่ปัจจุบัน             : 9/2 ซ.ประพันธ์ศักดิ์ ถ.นางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์    2861952

การศึกษา              :
โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ (ประถมศึกษาปีที่ 4), 2496
เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ, 2503
ปริญญาเอก Docteur Lngenieur Universite de Paris ประเทศฝรั่งเศส, 2512
ประวัติการทำงาน        :
หัวหน้าภาค ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธาน สภาอาจารย์
กรรมการ กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม
เลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะ
รองประธาน โครงการสันติภาพและการพัฒนา
ประธาน คณะกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่งานพัฒนา
สมาชิกสมาคม ฯลฯ       : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
เลขาธิการสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
รองประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
กรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ความชำนาญพิเศษ        : อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
สิ่งพิมพ์                :
โคทม อารียา.  วงจรอิเล็กทรอนิกส์. เล่ม 1, 2 และ 3.
โคทม อารียา.  แผ่นดินของเรา.
หนังสือ 2 เรื่อง
--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง