ประวัติย่อ นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16:23 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                   นายตวง อันทะไชย
วัน เดือน ปีเกิด:              24 ธันวาคม 2505
คุณวุฒิ:                  นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                    การศึกษาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                    การศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การอบรมและสัมมนา:            หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.)รุ่นที่11 จากสถาบันพระปกเกล้า
สถานที่ติดต่อ:               46 หมู่7 หมู่บ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์45000
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:    นักการเมือง
ประสบการณ์ :               สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-51
                    สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาชีพ พ.ศ. 2551-54
                    ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและบังคับใช้กฎหมายให้แก่บุคคลผู้ไร้สถานะในประเทศไทย
                    รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา
                    รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ
                    ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติบอกรักพ่อที่ภูพิงค์ บอกรักแม่ที่ภูพาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)
                    ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ