ประวัติย่อ นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16:34 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                   นายธานี อ่อนละเอียด
วัน เดือน ปีเกิด:              25 ธันวาคม 2496
คุณวุฒิ:                  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                    การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา:
สถานที่ติดต่อ:               496/10 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์73000
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:    กรรมการการเลือกตั้ง
ประสบการณ์ :               ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
                    ผู้แทนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดนครปฐม
                    ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
                    ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม
                    อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
                    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ