ประวัติย่อ พลเอกธีรเดช มีเพียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16:42 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                   พลเอกธีรเดช มีเพียร
วัน เดือน ปีเกิด:              21 มีนาคม 2482
คุณวุฒิ:                  วิทยาศาสตรบัณฑิตโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
                    Master of Arts(Political Science) Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A.
                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา:            หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.)รุ่นที่9 จากสถาบันพระปกเกล้า
                    หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่34 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
                    หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
สถานที่ติดต่อ:               247 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10310
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:    ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :               สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2522-24
                    เจ้ากรมข่าวทหาร
                    ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
                    ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                    ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
                    ปลัดกระทรวงกลาโหม
                    ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
                    ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)
                    มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)
                    ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ(ต.จ.ว.)

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ