ประวัติย่อ พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 09:20:08 น.
ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ:                                     พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วัน เดือน ปีเกิด:
คุณวุฒิ:
การอบรมและสัมมนา:
สถานที่ติดต่อ:
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:
ประสบการณ์ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
ที่มา: http://www.senate.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง