ประวัติย่อ นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตร์สาทร

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 1 มกราคม 2540 01:00:00 น.

ชื่อ                   : นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตร์สาทร

กลุ่มสาขาวิชา           : รัฐศาสตร์ การเมือง; นักการเมือง; พรรคความหวังใหม่

อาชีพปัจจุบัน            : รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

(สมัยพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี)

สถานภาพสมรส          : สมรส   กับ นางฉันทนา (แก้วทับทิม)มีบุตร 1 คน   เป็นหญิง 1 คน

สัญชาติ                : ไทย
เชื้อชาติ               : ไทย
ศาสนา                : พุทธ
วันเกิด                : 11 ธันวาคม 2482,
เป็นบุตรคนที่            : 5  ในจำนวนพี่น้อง 9

บิดา                  : ขุนมูลศาสตร์สาทรนาย พงษ์ มูลศาสตร์สาทร  รับราชการ

มารดา                : นางผกา มูลศาสตร์สาทร  แม่บ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน             : 55/74 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี โทรศัพท์ 573-7113 574-1313

การศึกษา              :
มัธยมศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร, 2504
อบรม วิทยากรความมั่นคง สวนรื่นฤดี, 2519
สัมมนา เกี่ยวกับเรื่องการเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527
ดูงาน เกษตรกรรม ประเทศจีน, 2526
ดูงาน การค้า ประเทศรัสเซีย, 2527
ดูงาน กลุ่มประเทศหมู่เกาะทะเลใต้ (สนับสนุนไทยให้เป็นสมาชิก), 2529
ดูงาน สวัสดิการเยาวชน เด็ก สตรี ประเทศยุโรปตะวันออก, 2529
ดูงาน สหประชาชาติ, 25296
ประวัติการทำงาน        :
ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ  2526
เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ  2529
ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ  2531
ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2535
รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (สมัยพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี)   2539
พรรคการเมือง :
พรรคประชาธรรม  2518
พรรคกิจสังคม  2526-2531
พรรคความหวังใหม่  2535
ประวัติการสมัคร ส.ส. :
2518--พรรคประชาธรรม--สุรินทร์--เขต1--ไม่ได้ (10,080 คะแนน)
2526--พรรคกิจสังคม--สุรินทร์--เขต1--ได้ (51,834 คะแนน)
2529--พรรคกิจสังคม--สุรินทร์--เขต1--ได้ (54,787 คะแนน)
2531--พรรคกิจสังคม--สุรินทร์--เขต1--ได้ (54,787 คะแนน)
2531--พรรคกิจสังคม--สุรินทร์--เขต1--ได้ (59,680 คะแนน)
2535(มี.ค.)--พรรคความหวังใหม่--สุรินทร์--เขต1--ได้ (58,812 คะแนน)
2535(ก.ย.)--พรรคความหวังใหม่--สุรินทร์--เขต1--ได้ (61,177 คะแนน)
2539--พรรคความหวังใหม่--สุรินทร์--เขต 1--ได้ (คะแนน 103,565)
งานอดิเรก             : ชอบกีฬาทุกประเภท
สมาชิกสมาคม ฯลฯ       :
มูลนิธิเสนอ มูลศาสตร์ เกี่ยวกับการกีฬา จังหวัดสุรินทร์
มูลนิธิ ปลั่งศรี พัฒนาเด็กและสตรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์     : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก. 2532
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย. 2530
ตริตาภรณ์ช้างเผือก. 2528
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย. 2526
--จบ--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง