ประวัติย่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลำดับที่29 ของประเทศไทย

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- จันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 10:30:00 น.
ชื่อ/ยศ/นามสกุล            : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
วัน/เดือน/ปีเกิด            : 21 มีนาคม 2497
ตำแหน่งปัจจุบัน             : ผู้บัญชาการทหารบก

การศึกษา                 : พ.ศ.2514 –โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12

: พ.ศ.2519 –โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 23
: พ.ศ.2519 -หลักสูตรชั้นนายร้อยรุ่นที่ 51
: พ.ศ.2524 –หลักสูตรชั้นนายพันรุ่นที่ 34
: พ.ศ.2528 –หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 63
: พ.ศ.2550 –หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 20

ประวัติการทำงาน           : พ.ศ.2533 –ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2 กรมทหารบกที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 พัน 2 รอ.)

: พ.ศ.2541 –ผู้บังคับการกรมทหารราบที่21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 รอ.)
: พ.ศ.2546 –ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล. ร 2 รอ.)
: พ.ศ.2549 –แม่ทัพภาพที่1(มทภ.1)
: พ.ศ.2551 –เสนาธิการทหารบก(เสธ.ทบ.)
: พ.ศ.2552 –รองผู้บัญชาการทหารบก(รอง ผบ.ทบ.)
: พ.ศ.2553 –ผู้บัญชาการการทหารบก(ผบ.ทบ.)
: พ.ศ.2557 –หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์        : พ.ศ.2529 –เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่2 ประเภทที่ 1
: พ.ศ.2533 –เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร
: พ.ศ.2542 –ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ(ต.จ.ว)
: พ.ศ.2548 –ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)
: พ.ศ.2551 –มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)
: พ.ศ.2553 –มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เครื่องอิสริยาภรณ์ ต่างประเทศ

: พ.ศ.2554 –Honorary Malaysian Armed Forces Order for Valour (First Degree)Gallant Commander of

Malaysian Armed Forces (มาเลเซีย)
: พ.ศ.2555 –Pingat Jasa Gemilang (Tentera) (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
: พ.ศ.2555 –Bintanng Kartika Eka Pakci Utama (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
: พ.ศ.2556 –Region of Merit (Degree of Commander) (สหรัฐอเมริกา)
ราชการพิเศษ ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
: พ.ศ.2530 –มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เวร
: พ.ศ.2542 –ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารเสริมกำลังพิเศษ
: พ.ศ.2444 –ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้านายทหารเสริมกำลังพิเศษ
: พ.ศ.2552 –มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองรักษ์พิเศษ
: พ.ศ.2555 –มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นตุลาการศาลทหารสูงสุด
ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษฯ ประจำหน่วย
: พ.ศ.2545 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่21 รักษาพระองค์
: พ.ศ.2547 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์
: พ.ศ.2549 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
: พ.ศ.2554 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์ฯ

รางวัลทางสังคม            : พ.ศ.2548 –ได้รับรางวัลคนดีสังคมไทย สาขาส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของชาติ

: พ.ศ.2549 –รางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร
: พ.ศ.2553 –รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

: พ.ศ.2554 –ได้รับการลงคะแนนให้เป็นอันดับ1สุดยอดซีอีโอของภาคราชการและเจ้าหน้าที่รัฐแห่งปี2554จากผลการสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์

ตำแหน่งทางพลเรือนที่ผ่านมา   : พ.ศ.2549 –สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ
: พ.ศ.2549 –คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
: พ.ศ.2550 –กรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)
: พ.ศ.2553 –กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
ที่มา http://www.thaigov.go.th/th/prime-minister1.html
ข่าวที่เกี่ยวข้อง