ประวัติย่อ นายปกิต พัฒนกุล

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540 11:32:00 น.
เกิด               10 มิถุนายน 2481
คุณวุฒิ              นิติศาสตรบัณฑิต (ธรรมศาสตร์)

สถานที่พำนัก         205/210  หมู่บ้านผาสุก  ซอย 6/5  ถนนพัฒนาการ  แขวงประเวศ  เขตประเวศ

กรุงเทพฯ 10250  โทร. 322-5672, 321-3380
อาชีพ              ทนายความ
ตำแหน่ง            หัวหน้าสำนักงาน

สถานที่ทำงาน        สำนักงานนิติรัฐทนายความ  205/210 ซอย 6/5  หมู่บ้านผาสุก  แขวงประเวศ  เขตประเวศ

กรุงเทพฯ 10250  โทร. 322-5672, 321-3380
ประสบการณ์         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2533
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2534
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพฯ 2529, 2531
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ท.ม., ต.ช.
--สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง