ประวัติย่อ นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540 10:55:00 น.
เกิด               20 พฤศจิกายน 2473

คุณวุฒิ              ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ (คอนเนคติคัต : สหรัฐฯ)

ปริญญาโท-เอก สาขาเศรษฐศาสตร์ทางการเกษตร (วิสคอนซิน : สหรัฐฯ)

สถานที่พำนัก         356  ถนนเอกมัย  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

โทร. 391-2276  โทรสาร 258-9442
อาชีพ              ธุรกิจส่วนตัว

สถานที่ทำงาน        69  สุขุมวิท 53  กรุงเทพฯ  โทร. 258-7634  โทรสาร 258-9442

ประสบการณ์         สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2515, 2516, 2520
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2517
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2517
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2530, 2536
สมาชิกวุฒิสภา 2524
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 3
กีฬา               เทนนิส
--สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง