ประวัติย่อ  นายบุญส่ง  สมใจ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2540 11:39:00 น.

เกิด                11  กันยายน  2472

การศึกษา            มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง

ที่อยู่                28/1 ฉ ถ.ปราจีนตคาม  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี

โทร. (037) 211-412, 212-915  โทรสาร (037) 212-868
อาชีพ               นักธุรกิจ

ประสบการณ์          ส.ส. 2512, 2518, 2519, 2522, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2518
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 2522
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2522
เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2518
เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 2519
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2529, 2531
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ม.ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง