ประวัติย่อ  นายประทวน  รมยานนท์

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2540 11:44:00 น.

เกิด                8  กุมภาพันธ์  2470

การศึกษา            มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเตรียมอุดม
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิลิปปินส์)

ที่อยู่                344  ซ.ร่วมใจ  ถ.สันคอกช้าง  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย

โทร. (053) 713-743
กรุงเทพฯ โทร. 271-4449, 279-0154  โทรสาร 270-1666
อาชีพ               นักธุรกิจ
ประสบการณ์          ส.ส. 2518, 2529, 2531, 2538
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ม.ว.ม.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง