ประวัติย่อ นายพานิชย์ เจริญเผ่า

ข่าวทั่วไป Tuesday September 29, 2015 15:39 —ประวัติบุคคล

ชื่อ              นาย พานิชย์  เจริญเผ่า
เกิด              วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2491
วุฒิการศึกษา และการฝึกอบรม    ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศนียบัตรแรงงานสัมพันธ์ แห่งสำนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยคอร์แนล มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตร”ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.3) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง” (ปปร.4) สถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.1) สถาบันพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศนียบัตร”นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง” (บยป.2) วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมระดับสูง (ปธส.1) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา      สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 – 2535

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2535 – 2543 (8 ปี )

ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง ศาลแรงงานกลาง

กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กรรมการประกันสังคม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

การศึกษาดูงานต่างประเทศ     ได้รับเชิญจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ครั้ง

ได้รับเชิญจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 2 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม WORLD BANG เรื่องประกันสังคม ณ.กรุงวอชิงตัน D.C ประเทศสหรัฐอเมริกา

เข้าร่วมประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 11 ครั้ง สมัยประชุม

ประวัติการทำงานในปัจจุบัน     นายกสมาคม ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการโฆษณา สำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

ที่ปรึกษากฎหมาย และทนายความ

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ          081-834-5274

E-mail :           panit.c@hotmail.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ