ประวัติย่อ  นายถวิล  ฤกษ์หร่าย (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2540 10:21:00 น.

เกิด                22  มิถุนายน  2482

การศึกษา            มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนครสวรรค์

ที่อยู่                11/27  ซ.พหลโยธิน 25  ถ.พหลโยธิน  จตุจักร  กรุงเทพฯ

โทร. 512-1975
391  ถ.พหลโยธิน  ต.สลกบาตร  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร
โทร. (055) 771-444-7  โทรสาร 771-447
อาชีพ               นักธุรกิจ, นักการเมือง
พรรค               ชาติพัฒนา กำแพงเพชร เขต 2
ประสบการณ์          ส.ส.2529, 2535/2, 2539
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ท.ช., ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
-ธน-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง