ประวัติย่อ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ (ครม.ชุดพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์)

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2549 13:07:33 น.
ชื่อ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
วันเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549
เกิด/สถานที่ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
ศาสนา พุทธ
สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ กระทรวงพลังงาน 17 ถ.พระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การศึกษา
พ.ศ. 2518  ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยOXFORD ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2520 ปริญญาโท(Distinction) เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษ (London School of Economics)

พ.ศ. 2522  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ (London School of Economics)
ประวัติการทำงาน
ธันวาคม 2535 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
มีนาคม 2537 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ
พฤษภาคม 2543  ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ตุลาคม 2543  ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
พฤษภาคม 2544 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ
มิถุนายน 2545 ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กุมภาพันธ์ 2546 ลาออกจากราชการ
เมษายน 2546  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
งานด้านการเมือง -
ประสบการณ์ที่สำคัญ
การลอยตัวราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
การยกเลิกน้ำมันเบนซินที่มีสารตะกั่ว และปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้โปร่งใสและเป็นธรรม
การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการพลังงาน
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยผลักดัน พรบ. การอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. 2535
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
มหาวชิรมงกุฏไทย
ที่มา: http://www.energy.go.th/th/aboutUs_06manage_22.asp
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง