ประวัติย่อ นายนุรักษ์ มาประณีต สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2550 14:19:42 น.

ชื่อ                         นายนุรักษ์ มาประณีต

ตำแหน่ง                     สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/หมายเลขสมาชิก 036

วันที่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง          วันที่ 1 มกราคม 2550

วันเดือนปีเกิด                 วันที่ 24 เมษายน 2492

วุฒิการศึกษา                  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ติดต่อ                  17/6 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านธนากร 1 ถนนเทิดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11134

โทรศัพท์                     0 2446 6685

โทรสาร                     0 2446 6685

E-mail
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง        รับราชการ
ประสบการณ์ที่สำคัญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์           ตระกูลช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ตระกูลมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ
http://www.parliament.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง