ประวัติย่อ นายเดโช สวนานนท์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2550 14:00:24 น.

ชื่อ                     นายเดโช สวนานนท์

ตำแหน่ง                 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/หมายเลขสมาชิก 026

วันที่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง      วันที่ 1 มกราคม 2550
วันเดือนปีเกิด             วันที่ 25 มิถุนายน 2476

วุฒิการศึกษา              "M.S Indiana University U.S.A."

สถานที่ติดต่อ              55/1 ซอยชัยพฤกษ์ ถนนสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์                 08 1900 5903
โทรสาร                 0 2391 1390

E-mail                 dejosavanananda@yahoo.com

อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง    ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ที่สำคัญ         อธิการบดีกรมศิลปากร และ กรมการฝึกหัดครู
ผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 2 สมัย
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2539-2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์       มปช., มวม, ตจว., ตภ, ภปร.3
http://www.parliament.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง