ผู้ว่าฯพังงามอบนโยบายเร่งด่วนรบ.-คสช. แก่ผู้นำปกครองท้องถิ่น-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ข่าวทั่วไป -- ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 15:54:00 น.

26 มิ.ย. 58 นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อเป็นการย้ำนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่การแก้ไขปัญหาการขัดแย้ง และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและวางตัวเป็นกลาง พยายามแก้ไขความขัดแย้งไกล่เกลี่ยและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ความเป็นธรรม โดยเฉพาะนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ของในอำเภอเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การป้องกันยาเสพติด การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต ขอให้ทุกคนช่วยกันป้องกันการบริหารงานภายในองค์กรต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง