ค้านตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวทั่วไป 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * มีรายงานว่า สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) แทนสมเด็จพระสังฆราช เนื่องจากทรงพระประชวร โดยมีรายงานว่าในที่ประชุมสมเด็จพระพุฒา จารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการ มส.ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้เสนอวาระเร่งด่วนต่อที่ประชุมแจ้งรายงานของพระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค 12 ว่า พระธรรมปริยัติมุนี วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับพระบัญ ชาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดว่างลง เจ้าคณะภาค 12 จึงเสนอขอแต่งตั้งพระราชปริยัติสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และเจ้าคณะอำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดแทน โดยที่ประชุม มส.มีมติเห็นชอบตามที่มีการเสนอ

ต่อมามีรายงานว่า พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะเลขาธิการ มส.ได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อมีพระวินิจฉัยและพระบัญชา เนื่องจากพระ ธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ได้มีสารถึง พศ.ขอให้พิจารณาอธิกรณ์พระราชปริยัติสุนทร เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายประการ

โดยรายละเอียดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ประพฤติผิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรงในปี 2552 จนกระทั่งเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิกรณ์ ซึ่งคณะกรรม การมีมติว่า พระปริยัติสุนทรประ พฤติผิดจริยาสังฆาธิการอย่างร้ายแรง โดยเสนอให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส แต่เรื่องกลับเงียบหายไป และยังได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ 2.ไม่ให้ความสำคัญ ในการทำสังฆกรรมฟังสวดปาติ โมกข์ ที่วัดจัดให้มีการสวดภายในพระอุโบสถเดือนละ 2 ครั้งใน 1 ปี

3.ละเว้นการปฏิบัติศาสนกิจ บนศาลาการเปรียญในวัดธรรมสวนะทั้ง 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ 4.ไม่ใส่ใจเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระ ดับจังหวัดที่กำหนดประชุมทุกเดือน และ 5.ปล่อยปละละเลยโดย ไม่มีการห้ามปราม กรณีให้ผู้ใกล้ชิดกล่าวร้ายเจ้าอาวาส ในการนี้เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ จึงรายงานความประพฤติและข้อมูลการสอบสวนอธิกรณ์ของพระปริยัติสุนทร และพระอีก 6 รูป เพื่อกราบทูลต่อสมเด็จพระสังฆราช และนำเสนอคณะกรรมการ มส. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

มีรายงานด้วยว่า พศ.ยังได้ แนบสำเนาหนังสือของสมาคมสื่อ มวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒน ธรรมแห่งชาติ (สพวช.) ที่ส่งถึง พศ. เกี่ยวกับความโปร่งใสในการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้ต่อที่ประชุม มส.มาด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ