'ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ' ระยะที่ 2

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 00:00:50 น.

โครงการ "ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ" ระยะที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่างเชฟรอนประเทศไทย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชนในลุ่มน้ำป่าสักเป็นหลัก เพื่อสานต่อความสำเร็จจากโครงการ "ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ" ระยะที่ 1 ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 ด้วยงบประมาณสนับสนุน 10,000,000 บาท จากเชฟรอนประเทศไทย และได้บรรลุผลในการสร้างตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และเพชรบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 48 ราย

ในจำนวนนี้สามารถเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดให้มีการอบรมได้จำนวน 3 ศูนย์ โดยมีประชาชนเข้าร่วมอบรมด้านการจัดการน้ำไปแล้วกว่า 60,000 คน นอกจากนั้น ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยังทำให้เกิดการถอดองค์ความรู้ โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ภายใต้แนวคิด "โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อนำมาเป็นเทคนิคด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเหนืออื่นสิ่งใดโครงการยังช่วยสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ

โครงการ "ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ" ระยะที่ 2 ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 รวมระยะเวลา 2 ปี ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายและวิทยากร การลงพื้นที่ให้ความรู้ด้วยรูปแบบของการลงแขก และสร้างอาคารเรียนแก่โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเยาวชนด้านกสิกรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่สมบูรณ์ ซึ่งโครงการตั้งเป้าหมายในการจัดอบรมให้คนในชุมชนลุ่มน้ำป่าสักกว่า 300 คน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างตัวอย่างความสำเร็จได้อีกไม่น้อยกว่า 30 คน และพัฒนาวิทยากรให้เป็นแกนนำถ่ายทอดองค์ความรู้อีกจำนวน 9 คน

ทั้งนี้ โครงการ "ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ" ขยายผลจากการดำเนินงานในโครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน" กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสักตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อหยุดท่วม หยุดแล้ง ลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน  และเป็นต้นแบบในการจัดการน้ำที่ขยายผลไปยังลุ่มน้ำอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว โดยทั้งสองโครงการต่างมีพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก เนื่องจากเป็นลุ่มน้ำที่จัดการได้ยาก เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ทำให้ในฤดูฝน กระแสน้ำไหลหลากจากด้านบนลงท่วมพื้นที่ลุ่มด้านล่างอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงฤดูแล้งก็มักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร และยังเป็นลุ่มน้ำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยมากที่สุด.

บรรยายใต้ภาพ
พนักงานเชฟรอนร่วมลงแขกในพื้นที่ต้นแบบของนางบุญเลี้ยง รื่นมาลัย เครือข่ายลุ่มน้ำป่าสัก ปี 2557
ภาพพื้นที่ปัจจุบันของนางบุญเลี้ยง รื่นมาลัย หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จในการตามรอยศาสตร์พระราชาของโครงการลุ่มน้ำป่าสัก

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนฯ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ "ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ" ระยะที่ 2 จำนวน 12,940,000 บาท โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นผู้รับมอบ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง