คอลัมน์: เวทีสาธารณะ: น้ำท่วม นักศึกษา ชาวบ้านกับการเรียนรู้ในวิถีสังคมธรรมาธิปไตย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 00:00:58 น.
นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เกิดวิกฤติน้ำท่วม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบมากกว่าภูมิภาคอื่น

ด้วยความเห็นอกเห็นใจของพี่น้อง

ประชาชนชาวไทย ย่อมมีน้ำใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการนักศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งรวมตัวกันเป็น "เครือข่ายนักศึกษาเพื่อประชาชน" นำโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์จิตอาสาสมัคร ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ชมรมทักษิณสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต พรรคสานแสงทอง กลุ่มเหมราช ม.รามคำแหง องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายต่างๆ

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนอกจากการที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน นั่นคือการได้เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าแท้ที่จริงแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรที่นอกเหนือจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ การได้เข้าถึง เข้าใจ ในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาทุกกลุ่มควรจะตระหนักและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมดังกล่าว นำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมหรือสังคมธรรมาธิปไตย

ความเป็นธรรมในที่นี้ คือการที่สังคมไม่ทอดทิ้งกันในยามที่เกิดวิกฤติ เราเรียกสังคมเช่นนี้ว่า สังคมธรรมาธิปไตย สังคมนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม

แม้กิจกรรมเล็กๆ ครั้งนี้ จะแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้ หรือช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้ทั้งหมดก็ตาม แต่กระผมหวังว่าการที่เยาวชนหนุ่มสาวลงไปคลุกคลีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้าน จะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไม่ใช่ท่องจำแต่ตำรา หรือทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้น

ที่สำคัญกระบวนการเรียนรู้ของโลกสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยต้องไม่ทำตัวตัดขาดแปลกแยกกับสังคม ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบและแก้ปัญหาสังคมไปพร้อมๆ กัน.
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง