วิจัยอัตรารอด'ฟอกเลือด-ล้างไตช่องท้อง'

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 00:00:30 น.

กรุงเทพฯ * สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจับมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตระดับประเทศ เดินหน้า "โครงการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์การรอดชีพ และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านช่องท้อง" จัดทำข้อมูลหลักฐานเชิงประ จักษ์ชงให้ระบบบัตรทองพิจารณา

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีการวิพากษ์วิจารณ์แนวทางที่เหมาะสมในการบำบัดทดแทนไตให้กับผู้ป่วย ระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) และการล้างไตผ่านช่องท้อง (Peritonealdialysis : PD) โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปรียบเทียบอัตราการรอดชีพหลังรับการบำบัด ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้ป่วย รวมถึงการดำเนินนโยบายเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายของประเทศ แต่ด้วยปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการ จึงทำให้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์กล่าวต่อว่า ในการประชุมปรึกษาหารือในระดับผู้บริหารเชิงนโยบายของประเทศร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ต่างเห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อทำให้เกิดความชัดเจน จึงได้มอบให้ "สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย" ในฐานะองค์กรกลางด้านวิชาการ ดำเนิน "โครงการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์การรอดชีพ และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านช่องท้อง" และได้มีการแต่งตั้ง "คณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางคลินิก และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การให้บริการด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านช่องท้อง" ภายใต้คณะกรรมการวิจัยของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการโครงการนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรารอดชีพ หลังการรักษาด้วยวิธีการฟอกไตผ่านเครื่องไตเทียมกับการล้างไตผ่านช่องท้องในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายของประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยฯ ชุดนี้ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาโรคไต และภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ และอนุกรรมการลงทะเบียนศึกษาทดแทนไต เป็นต้น

รศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตผ่านช่องท้อง มีเพียงการศึกษาในปี 2550 ก่อนที่จะมีการกำหนดสิทธิประโยชน์ดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังบรรจุในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และวิจัยประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังในปี 2556 เท่านั้น หลังจากนั้นยังไม่มีการวิจัยแต่อย่างใด.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง