สั่ง'โดรน'ขึ้นทะเบียน90วัน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 00:00:59 น.

พหลโยธิน * กสทช.สั่งโดรนทั่วประเทศขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน ฝ่าฝืนจ่อคุกไม่เกิน 5 ปี พร้อมกำหนดพื้นที่ห้ามบินครอบคลุมงานพระราชพิธีในรัศมี 19 กิโลเมตร

เมื่อวันพุธ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรม การกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการ กสทช.วาระพิเศษ มีมติกรณีการ ใช้งานโดรน (Drone) จะต้องขึ้นทะเบียนทุกลำภายใน 90 วัน นับจากวันนี้ เพื่อความสงบเรียบ ร้อยของประชาชนหรือป้องกันราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 จากเดิม ที่จัดให้ผู้ใช้หรือเจ้าของโดรน จะต้องขึ้นทะเบียนตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อน ไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศ ยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศ ยานที่ควบคุมการบินจากภาย นอก หรือโดรน พ.ศ.2558 หรือเป็นเครื่องบินเล็กซึ่งใช้เป็นเครื่องเล่นตามกฎกระทรวงคมนาคมซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ.2548

นายฐากรกล่าวต่อว่า อีกทั้งสืบเนื่องมาจากปัจจุบันมีผู้ใช้ โดรนจำนวนมาก แต่มีการขึ้นทะเบียนยืนยันตัวตนเพียง 350 ลำเท่านั้น และที่ผ่านมามีข้อบังคับกำหนดพื้นที่การใช้ คือให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องการบังคับหรือปล่อยโดรน ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่ง ครัด

"เพื่อความสะดวก กสทช.จึงประสานงานกับสถานีตำรวจทุกแห่งเพื่อให้ประชาชนที่มีโดรนและยังไม่ขึ้นทะเบียนสามารถกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน พร้อมภาพถ่ายของ Drone และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของผู้ครอบครองได้ทั้ง 3 แห่ง คือ สำนักงาน กสทช.ทั่วประ เทศ, สถานีตำรวจทุกแห่ง  และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประ เทศไทย โดยผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม" นายฐากรกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดพื้นที่ห้ามบินครอบคลุมงานพระราชพิธีในรัศมี 19 กิโลเมตร โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท และที่สำคัญเจ้าหน้า ที่ทหารที่รับผิดชอบพื้นที่มีสิทธิ์ยึดและทำลายอากาศยานที่ฝ่าฝืนได้

โดย กพท.ระบุว่าในข้อเท็จจริงพื้นที่รัศมี 19 กิโลเมตรรอบพระบรมมหาราชวังและท้อง สนามหลวง เป็นพื้นที่ห้ามทำการ บินอยู่แล้ว ซึ่งผู้ประสงค์จะทำ การบินทุกครั้งจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ และ กพท. แต่ในประกาศดังกล่าวให้อำนาจเจ้า หน้าที่ทหารที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการจัดงานพระราชพิธี มีอำนาจในการใช้อุปกรณ์นำอากาศยานลงและทำลายได้ ซึ่งการกวดขันเข้มงวดจะมีตลอดทุกวันโดยเฉพาะวันที่มีการจัดพระราชพิธี.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง