กลุ่มดัชมิลล์ มอบทุนการศึกษา DMC Scholarship Award 2017

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 00:00:19 น.

ธีรยุทธ ฉายสว่างวงศ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ้น 9 ทัน เพื่อสร้างบุคคลกรที่มีความรู้ และความชำนาญทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มระดับนานาชาติเพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง