มั่นใจอุตสาหกรรมประมงไทย ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 00:00:42 น.

สมุทรสาคร * รมว.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สมุทรสาครดูความพร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทย เตรียมรับอียูตรวจเข้มพฤศจิกายนนี้ พร้อมมั่นใจอุตสาหกรรมประมงไทยต้องปลอด IUU ทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นำคณะและสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ ก่อนคณะกรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเล (DG MARE) ของสหภาพยุโรป (EU) จะเดินทางมาตรวจประเมินในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อสร้างความมั่นใจให้อุตสาหกรรมประมงไทยปราศจากการทำประมงผิดกฎหมายทั้งระบบ (IUU)

โดยคณะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมาที่องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร เพื่อรับฟังการสรุประบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำจากเรือประมงไทย และตรวจการปฏิบัติงานการควบคุมการเข้าออกของเรือประมง พร้อมตรวจสอบการดำเนินงานทางระบบสารสนเทศ จากนั้นได้เดินทางไปที่ท่าเรือประมงพรพีระพัฒน์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงขึ้นสู่ท่าเรือเพื่อคัดแยกสัตว์น้ำโดยใช้กระบะ สเตนเลส ยกสูงจากพื้นในการคัดแยกสัตว์น้ำเพื่อความสะอาด

พลเอกฉัตรชัยกล่าวว่า ประเทศไทยนับเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรายใหญ่ของโลก กระทรวงเกษตรฯ จึงให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าประมงให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอนตามหลักปฏิบัติสากล ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงได้ปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับของประเทศไทย เพื่อไม่ให้มีสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงไม่ให้มีการส่งออกสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงแบบ IUU อย่างเด็ดขาด ซึ่งได้พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์

น้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย และสัตว์น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ

สำหรับสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทย ได้มีการจัดวางระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงทะเลได้ตลอดสายการผลิต โดยกำหนดให้เรือประมงที่จับสัตว์น้ำต้องจดบันทึกการทำการประมงตามความเป็นจริงทุกครั้ง และมีรายละเอียดของชนิดสัตว์น้ำ ปริมาณสัตว์น้ำ บริเวณที่จับ และเครื่องมือการทำประมง เมื่อนำสัตว์น้ำขึ้นที่ท่าเทียบเรือ กำหนดให้ท่าเทียบเรือต้องคัดแยกและชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำรายชนิด

กรณีขนส่งไปขายที่ตลาดกลางโดยยังไม่มีการคัดแยกและชั่งน้ำหนัก ต้องชั่งน้ำหนักโดยประมาณของสัตว์น้ำที่ขนส่ง และเมื่อถึงตลาดกลางต้องคัดแยกและชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำรายชนิด และเมื่อมีการซื้อขายสัตว์น้ำ ผู้ซื้อผู้ขายต้องกรอกข้อมูลชนิดสัตว์น้ำและปริมาณที่ซื้อขายในเอกสารกำกับ

การซื้อขายสัตว์น้ำ เพื่อให้มีข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำได้ทุกขั้นตอนตลอดสายการผลิต

ส่วนสัตว์น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการนำเข้าต้องขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ โดยด่านตรวจสัตว์น้ำของกรมประมงจะดำเนินการตรวจสอบสัตว์น้ำและเอกสาร เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์น้ำไม่ได้มาจากการทำการประมง IUU โดยทำการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตทำการประมง ใบอนุญาตขนถ่าย แหล่งทำการประมง พฤติกรรมเรือและเส้นทางเดินเรือ เป็นต้น หากข้อมูลถูกต้องจะอนุญาตให้เรือเทียบท่าและขนถ่ายสัตว์น้ำได้

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการขนถ่ายและชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำที่ขนขึ้นรถบรรทุก และจัดทำเอกสาร Tally sheet เพื่อกำกับรถบรรทุกทุกคันที่ขนส่งไปยังโรงงาน และบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อสัตว์น้ำไปถึงโรงงานจะมีการคัดแยกและชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำรายชนิด และออก

หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้าให้กับผู้นำเข้าสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบย้อนกลับ

กรมประมงได้มีการระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.ระบบตรวจสอบย้อน กลับสัตว์น้ำที่จับจากเรือประมงไทย และ 2.ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำนำเข้าเพื่อให้ สามารถตามสอบเส้นทางไหลของสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดสายการผลิต ตั้งแต่การนำเข้าสัตว์น้ำ การขึ้นท่าสัตว์น้ำ การกระจายสัตว์น้ำ การแปรรูป การออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ ตลอดจนถึงกระบวนการสุดท้าย คือการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั่นเอง

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบอื่นๆ ทั้งระบบ อาทิ เพิ่มการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า-แจ้งออกให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำสัตว์น้ำขึ้นท่า ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำและลูกเรือกลางทะเล สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการประมงตลอดสายการผลิตให้ความร่วมมือ และกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำที่จับจากเรือประมงไทย ได้มีการนำระบบเครื่องชั่ง Smart scale ที่สามารถส่งข้อมูลชนิดและน้ำหนักที่ชั่งเข้าระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำที่จับจากเรือประมงไทย โดยได้มีการนำร่องใช้กับท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลา ทำให้ข้อมูลชนิดและน้ำหนักสัตว์น้ำมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง

รมว.กระทรวงเกษตรฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม ก่อนที่คณะกรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเลของสหภาพยุโรปจะเดินทางมาตรวจสอบในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยเฉพาะในประเด็นของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งขณะนี้ไทยได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงไทยปราศจากการทำประมงผิดกฎหมาย.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง