คอลัมน์: ข่าวสั้น: เปิดเวที 4 ภาคฟังเสียง ปชช.ปฏิรูปสีกากี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 18 ตุลาคม 2560 00:00:35 น.

ไทยโพสต์ * นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวน การยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็น ที่มี พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ เป็นประธาน ได้ประชุมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาปฏิรูปตำรวจ ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ โดยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้อง 4 ภาค ได้แก่ ประชาชน ตำรวจ อัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม จำนวนทั้งสิ้น 662 คน ได้ภาพตำรวจที่พึงปรารถนาจากมากไปหาน้อย คือ 1.ต้องการให้พัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 2.ต้องการให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร 3.ต้องการให้พัฒนาการบริหารงาน บุคคลขององค์กรตำรวจ 4.ต้องการให้สร้างเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 5.พัฒนาความเห็นมืออาชีพของบุคลากร 6.ด้วยการ ให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน 7.ด้วยการให้ปรับแก้ พ.ร.บ.ตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 8.ด้วยการให้ปรับปรุงงานบริการประชาชน 9.บูรณาการการทำงานร่วมกับประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น และ 10.ด้วยการให้สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากร.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง