มอบนโยบายอาชีวะตระหนักเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ข่าวบันเทิง 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ศึกษาธิการ * "สุเทพ" มอบนโยบายอาชีวะให้ผู้บริหารสถาบันอาชีวะทั้งรัฐ-เอกชนทั่วประเทศเป็นหัวหอกผลักดันเศรษฐกิจประเทศ ลั่นปี 61 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งของอาชีวศึกษา

ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้หัวข้อ "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งอาชีวศึกษา" โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) เป็นประธานและกล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดประชุมผู้บริหารทั่วประเทศครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริหารส่วนกลาง ได้รับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งอาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2561 ซึ่งทิศทางจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นการใช้นวัตกรรมในภาคการผลิต ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มากขึ้น

          นายสุเทพกล่าวต่อว่า สอศ.จะดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของประเทศทั้ง 6 ข้อ ควบคู่กับการเดินตามยุทธศาสตร์ของ สอศ. ได้แก่ ต้องมีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน ปรับภาพลักษณ์ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา สร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาในเชิงรุก และเน้นเรื่องการมีงานทำ ปรับหลักสูตรให้เป็นเรื่องสมรรถนะเพื่อการมีงานทำ รวมถึงพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 6 ภาคด้วย นอกจากนี้ยังจะต้องเพิ่มปริมาณผู้เรียน เพิ่มการจัดการศึกษานอกระบบและทวิภาคีให้มากขึ้น รวมถึงสร้างการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นด้วย อีกทั้งยังต้องปรับปรุงสิ่งแวดล้อม    ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้น่าดู น่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนการสอน และจะมีการจัดฐานข้อมูลของอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ
"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ สอศ.เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง สอศ.จะต้องเตรียม ความพร้อมในทุกเรื่อง โดยปีนี้จะให้เป็นปีแห่งการ พัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งของอาชีว ศึกษา ดังนั้นการบริหารจัดการในระดับสถาบัน สถานศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน และส่วนกลางจะต้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาชีวศึกษา" เลขาฯ กอศ.กล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ