ซัดม.44'EEC'ขัดธรรมาภิบาล

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 00:00:28 น.

ฉะเชิงเทรา *คนตะวันออกรวมตัวจี้หัวหน้า คสช.ยกเลิก ม.44 พัฒนา EEC ทั้ง 3 ฉบับ อัดขัดธรรมาภิบาลสวนทางเศรษฐกิจพอเพียง หวั่นซ้ำรอยปัญหาในพื้นที่

เมื่อวันอาทิตย์ กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC WATCH) ร่วมกับเครือข่ายประชาชนคนภาคตะวันออก ออกแถลงการณ์คัดค้านเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยระบุว่า จากการที่รัฐบาลพยายามผลักดันพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยสร้างฐานการลงทุนเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีวัตถุประสงค์สร้างฐานสะสมการลงทุนและฐานสะสมเทคโนโลยี ซึ่งหากวิเคราะห์ลึกลงในรายละเอียดทั้งในส่วนกลไก กระบวนการ และรูปแบบโครงการ มีหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมใดๆ เลย

รัฐบาลบอกอยู่เสมอว่า EEC จะเป็นต้นแบบรูปธรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่สำหรับ Thailand 4.0 ซึ่งต้องมีหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีมานี้คือ การใช้อำนาจของหัวหน้า คสช.ออกคำสั่ง ม.44 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EEC อันไม่ได้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปัจจุบันมีด้วยกัน 3 ฉบับ ดังนั้น 1.ขอให้หัวหน้า คสช.ยกเลิกประกาศคำสั่ง ม.44 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EEC ทั้ง 3 ฉบับ และขอให้หัวหน้า คสช.หยุดใช้อำนาจอันปราศจากซึ่งหลักธรรมา ภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยการออกคำสั่ง ม.44 ที่เกี่ยวกับการพัฒนา EEC อีก 2.ในส่วนของร่าง พ.ร.บ.EEC ตามที่ ครม.ได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วน ในวันที่ 26 ก.ย.60 ก่อนวันสิ้นสุดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงาน EEC (eeco.or.th) ในวันที่ 9 ต.ค.60 นั้น แสดงถึงการไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยที่เนื้อหาภายในร่างมีหลายประเด็นที่ไม่เหมาะสมและจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต เช่นขาดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งก่อนที่จะมีการจัดทำทางเลือกทางนโยบาย มีการเร่งรัดกระบวนการตามกฎหมายที่มีอยู่เดิม มีผลให้มีการลดหย่อนสิทธิการมีส่วนร่วมของพลเมือง และลดหย่อนหลักการระวังไว้ก่อน

"มีการรวบอำนาจจากทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นมาสู่กลไกคณะกรรมการนโยบาย เลขาธิการและสำนักงาน EEC เปิดโอกาสให้มีการนำที่ดิน ส.ป.ก.มาใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ เกษตรได้" แถลงการณ์ระบุ

ขอให้ ครม. สภานิติบัญ ญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง ชะลอเพื่อ ทบทวนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และจะต้องไม่เร่งรัดหากยังมีข้อกำหนดที่มีปัญหาและยังหาฉันทามติไม่ได้ ถ้าเราเลือกได้ เราจะทำให้การพัฒนา EEC เป็นต้นแบบรูปธรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างสร้างสรรค์สำหรับ Thailand 4.0 โดยแท้จริง ที่จะได้นำพาภาคตะวันออกไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการสร้างสมดุลการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเกิดประโยชน์สุขอย่างถ้วนทั่ว ไม่ซ้ำรอยความทุกข์โศกและความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการพัฒนาในพื้นที่เดียวกันตั้งแต่อดีตที่ยังดำรงอยู่มาถึงปัจจุบัน.

บรรยายใต้ภาพ

เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกจากหลายจังหวัด เช่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี คัดค้านเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ร่วมกันทำกิจกรรม "ตะวันออกที่เราออกแบบได้"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง