จี้'บิ๊กตู่'ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

ข่าวทั่วไป 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สงขลา * เครือข่ายนักวิชาการเพื่อ สังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหา วิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันราชภัฏในพื้นที่ ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ขอให้ยกเลิกโรงไฟ ฟ้าถ่านหินเทพา สร้างการพัฒนาที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน ในวาระที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่ จ.ปัตตานีและสงขลา วันที่ 27-28 พ.ย.นี้

โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า ให้รัฐบาลทบทวนนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ทั้งระบบ โดยจัดให้มีการศึกษาผล กระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Asses sment: SEA) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี การเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสม รวมถึงความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น ไม่ว่า โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0, โครงการประชารัฐ และโครงการที่เกิดขึ้นจากการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย และ/หรือการใช้กฎหมายพิเศษ ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ด้วยหลักการกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยในชั้นต้นควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดที่จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมการพัฒนาแก่สาธารณชนอย่างตรงไปตรงมา

อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้บรรลุภาคใต้แห่งความสุข อย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต แหล่ง ผลิตอาหาร การสร้างความเข้ม แข็งของชุมชนท้องถิ่น การสร้าง นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและ การประกอบการฐานราก อันเป็นศักยภาพ ทุน ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการพัฒนาของภาคใต้ที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ควรสร้าง/เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสังคมในการเข้ามากำหนดอนาคตภาคใต้อย่างทั่วถึง กว้างขวางและครอบคลุม โดยเริ่มต้นจากการวางแผนร่วมอย่างเป็นระบบ ลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคม บนพื้นฐานของความหลากหลายทางคุณค่าของพื้นที่

"ข้อเสนอในข้างต้นสัม พันธ์และโยงใยอย่างยิ่งยวดกับระบบการเมืองแบบเปิดที่เป็นประ ชาธิปไตย ดังนั้นรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องคืนประชาธิปไตย ด้วยการเคารพอย่างมั่นคง จริงใจในโรดแมป การเลือกตั้ง ไม่ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ และการใช้อำนาจที่ทำ ให้ประชาชนหวาดกลัว" เครือข่ายระบุ.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ