ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 00:00:05 น.

จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้คณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำการขับเคลื่อน ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีผลการดำเนินงานโครงการ To BE NUMBER ONE อยู่ในกลุ่มดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเยาวชนอายุ 6-24 ปี จำนวน 288,938 คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 283,246 คน คิดเป็นร้อยละ 98.03 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งสิ้น 3,362 ชมรม ในจำนวนนี้มีการพัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 631 แห่ง กระจายครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติ

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ตอนปลาย ปัจจุบัน มีครูและบุคลากรจำนวน 210 คน มีนักเรียนจำนวน 2,844 คน ตามที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและด้วยความตั้งใจร่วมกันของคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียน โดยมีความมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมชมรม TO BE NUMBAE ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง และนำสิ่งที่ตนเองถนัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งนำไปกพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ มีอาสาสมัครจำนวน 30 คน กิจกรรมภายในศูนย์ฯ มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อช่วยเพื่อนการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุข ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ ร้องเพลง เต้น โดยกิจกรรมสร้างสุขที่ได้รับความสนใจมาจากสมาชิกคือ เย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอง และของดีประโคนชัย

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" ในจังหวัด เข้าเฝ้าและรับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจ เพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อรับพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตนต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง