คอลัมน์: มติ ครม.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 13 ธันวาคม 2560 00:00:51 น.

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการบริหารระดับสูง จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1.นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2.นางวรวรรณ ชิต อรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ดำรงตำ แหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 3.นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจ ราชการกระทรวง 4.นางอนงค์ ไพจิตรประภากรณ์ รองอธิบดีกรม โรงงานอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 5.นาง เบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 6.นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และ 7.นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอการแต่งตั้ง ข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1.พล.อ.กิติกร ธรรมนิกาย ดำรงตำ แหน่งที่ปรึกษา รมช.กลาโหม และ 2.พล.อ.พลภัทร วรรณภักตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กลาโหม.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง