คอลัมน์: ไทยโพสต์: พิมพ์เขียวปฏิรูป-ยุทธศาสตร์ฯ ต้องเขียนแล้วทำได้จริง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 00:00:54 น.

ภายหลังจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศและ พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จากนั้นพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประ เทศ 11 คณะ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามลำดับ

กฎหมายทั้งสองฉบับเป็นการออกมาในวงงานเพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญที่ให้มีการปฏิรูปประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ การให้มีแผนปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน และให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ให้ทบทวนเปลี่ยนแปลงได้ทุก 5 ปี ตามสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ขั้นตอนการเขียนแผนปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ จะมีขั้นตอนโดยสรุปคือ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ จะต้องไปเขียนแผนปฏิรูปของตัวเองมา จากนั้นนำเข้าที่ประชุมกรรมการทั้ง  11 คณะเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วก็นำแผนดังกล่าวส่งไปให้คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำไปเขียนแผน แล้วคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ก็ส่งไปให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเห็นชอบ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แล้วส่งไปให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาเห็นชอบต่อไป

โดยความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องนี้ก็คือ กรรมการปฏิรูปทุกคณะจะต้องส่งแผนปฏิรูปของตัวเองไปให้ฝ่ายเลขาฯ คือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำแผนทั้งหมดส่งให้คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติพิจารณานำแผนปฏิรูปทั้งหมดไปกลั่นกรองจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ซึ่งเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปทุกคณะ เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ โดยพบว่าขณะนี้กรรมการปฏิรูปทุกคณะได้จัดทำแผนปฏิรูปของตัวเองเสร็จหมดแล้ว และจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันที่ 24 ธ.ค.60 และแผนยุทธศาสตร์จะทำเสร็จและส่งให้ สศช. ภายในวันที่ 24 ม.ค.61

ทั้งนี้ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 5 ว่า การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขณะที่มาตรา 7 บัญญัติว่า แผนการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) แผน ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ (2) กำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตามลำดับในลักษณะที่เป็นการบูรณาการ และตัวชี้วัดผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน เป็นต้น

การจัดทำแผนปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์ชาติที่จะออกมา สังคมจึงต้องการการมีส่วนร่วม และต้องการให้แผนปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด เป็นแผนงานที่สามารถทำแล้วเกิดขึ้นได้จริง นำไปสู่การปฏิรูปประเทศได้อย่างสัมฤทธิผล ไม่ใช่แค่แผนที่เขียนขึ้นบนกระดาษ แต่ปฏิบัติไม่ได้.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง