อนุมัติ4พันล.หนุนบ้านประชารัฐ ดึงที่ราชฯผุด2,700ยูนิตอุ้มคนจน

ข่าวเศรษฐกิจ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ทำเนียบฯ * ครม.หนุน 4 พันล้านบาท โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุ 4 ภาค จำนวนกว่า 2,700 ยูนิต ราคา 3.5-7 แสนบาท ให้สิทธิ์รายได้น้อยก่อน พร้อมเปิดทางเงินเดือนไม่เกิน 3.5 หมื่นบาทและประชาชนทั่วไป นายณัฐพร จาตุศรีพิ ทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประ จำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิด เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมน ตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561 มีมติเห็นชอบโครงการบ้านคนไทยประชารัฐเพื่อเปิด โอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งใช้พื้นที่ราชพัสดุ 4 ภาคใน พื้นที่ 49.9 ตารางวา รวม จำนวน 2,757 ยูนิต ประ กอบด้วย บ้านแฝด, บ้านแถว และอาคารชุดพักอา ศัย ในพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ราคา 350,000-700,000 บาทต่อหน่วย โดยใช้กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าโครง การแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยอันดับแรกจะให้สิทธิ์ประชา ชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระ ทรวงการคลังก่อนและหากกลุ่มดังกล่าวใช้สิทธิหมดแล้ว จะเปิดให้กับกลุ่มที่ 2 คือ ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มสุดท้าย คือ ประชาชนทั่วไป โดยธนาคารจะไม่สนับ สนุนดอกเบี้ย

ส่วนสินเชื่อในการดำ เนินการนั้น แบ่งเป็น 2 ประ เภท คือ ประเภทสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อา ศัยหรืพรีไฟแนนซ์ ซึ่งธนา คารออมสินและธนาคารอา คารสงเคราะห์ (ธอส.) จะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1-3 ที่ 3% ต่อปี และหลังจากนั้นคิด MLR-1% ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี

ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือโพสต์ไฟแนนซ์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1-4 ที่ 2.75% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีสวัสดิการหักเงินเดือนคิด MRR-1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี ด้านการดำเนินการนั้นจะจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกิน 30% ของโครงการ เพื่อรองรับกิจกรรม.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ