ฟันกราวรูด'บิ๊กจับกัง'ทุจริต

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 00:00:56 น.

นนทบุรี * รายงานแจ้งว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิดอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุจริตในการขายทอดตลาดรถยนต์ประจำตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 9 คน ประกอบด้วย 1.นายผจญ ปิ่นสุข อดีตผู้อำนวยการกองแบบแผนและสำรวจ กรมประชาสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการหาข้อเท็จจริง และตรวจสภาพของรถยนต์เพื่อประเมินราคาขั้นต่ำ 2.นายอนุรักษ์ หรือชวภณ ช่วยแก้ว อดีตนักวิชาการแรงงาน ระดับ 7 3.นายศุภฤทธิ์  กุสุโมทย์ อดีตนายช่างเครื่องกล ระดับ 6 กรมประชาสงเคราะห์ 4.นายสุวินัย วัตตธรรม อดีตผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ 5.นายบพิตร พันธุ์ปัทมา อดีตผู้อำนวยการกองกฎหมายและ ข้อพิพาทแรงงาน  6.นายชาญบุล แกมนิล อดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7.นาย อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน 8.นางสุจิตรา ไกรฤทธิ์ อดีตนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ และ 9.นายศุภชัย เรืองแก้วมณี

ทั้งนี้ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดแต่ละราย โดยมีทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทาง ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล, มูลความผิดทางอาญาตามประมวล กฎหมายอาญา 86, มาตรา 151 ประกอบมาตรา 83 และผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2542 มาตรา 12.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง